Sist oppdatert: 24.11.2008 17:59

Polsk/norsk forskningsprosjekt i Hedalen stavkirke

ELDOR BRÅTEN
 

Neste gang du kommer inn i Hedalen stavkirke, vil du muligens legge merke til litt måleutstyr og ledninger som ikke har vært der før. Bakgrunnen for dette er et polsk/norsk forskningsprosjekt som nå er i gang i kirka vår.
 

Menighetsrådet mottok tidligere i høst søknad om bruk av Hedalen stavkirke som sted for forskningsprosjektet: ”Establishing standards for allowable microclimate variations for polychrome wood.”

Bakgrunnen for søknaden er skrevet på norsk, og dermed litt mer begripelig for oss alle.
 

Målet for prosjektet er å ”definere klimaområder som ikke skader malte kunstgjenstander fra middelalderen,og det gjennomføres som et samarbeid mellom et vitenskapelig institutt i Krakow i Polen og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Prosjektet ble startet opp i 2007 og skal pågå i tre år.
 

Instituttene hadde på forhånd erfaring med henholdsvis overvåkingsmetoder for kunstgjenstander og klima i kirker. I første fase av prosjektet ble metoden man nå ønsker å prøve ut, utviklet i laboratorium. I den fasen man nå er i inne i, ønsker man å prøve metoden i virkeligheten på gjenstander i kirkerom. Prosjektet vil bruke kirker i Polen og Norge, og planlegger å bruke uoppvarmede, oppvarmede og periodevis oppvarmede kirker. (Hedalen stavkirke hører som kjent til sistnevnte kategori.)

 

Hedalen stavkirke er vurdert som meget egnet for prosjektet av følgende årsaker:

  • NIKU ser på Hedalen kirke som en god samarbeidspartner. Riksantikvaren og NIKU har i flere år samarbeidet med Hedalen kirkes kirketjenere og kirkeverge. Disse har hele tiden vært interesserte og samvittighetsfulle samarbeidspartnere.

  • Hedalen kirke ivaretar middelaldergjenstander som er av stor nasjonal og internasjonal betydning.

  • Gjenstandene som er aktuelle for bruk i prosjektet, altertavlen/tabernaklet og krusifikset er nylig behandlet og dokumentert. Det betyr at man kan forutsette at gjenstandenes tilstand per i dag er god. Dekoren på staven i vestdelen av kirken er original og ikke behandlet.

  • Hedalen kirke er en intermittent (periodevis) oppvarmet kirke, og det betyr at det er lett å studere klimavariasjonenes innvirkning på materialene.

  • Det finnes en stor mengde informasjon om inneklimaet i Hedalen kirke.