Sist oppdatert: 05.11.2008 19:05

Informasjon om vegen Nesbyen–Hedalen (Vassfarvegen)

NESBYEN - HEDALEN VEGLAG
 

Kommunestyrene i Nes i Buskerud og Sør-Aurdal i Oppland har vedtatt at den kommunale vegen på Buskerud-siden og den kommunale vegen over Teinevassåsen på Oppland-siden nedklassifiseres til privat veg.

Samtidig overlates vedlikeholdet for disse vegparsellene, i tillegg til den private parsellen mellom Åsliseter og Vangsbekken, til et nystiftet veglag (Nesbyen – Hedalen Veglag). Et styre er valgt med to representanter fra hvert av dalførene og er gitt ansvaret for driften av den samlede vegstrekningen. Herunder ligger også oppsetting av automatbom på begge sider. Disse blir plassert ved Trytetjern (skytebanen) på Hallingsiden og litt ovenfor krysset med Søbekkseterveien på Hedalssiden. De nye bommene forventes å bli satt i drift i løpet av november 08. Bommen ved Åsliseter vil da bli fjernet.

Vegstrekningen har fått, og vil få en betydelig standardforbedring, særlig på strekningen Åsliseter - Vangsbekken. Kommunene og fylkeskommunene på begge sider bidrar med midler til dette arbeidet. Bominntekter skal dekke fremtidige vedlikeholdsutgifter, herunder vinterbrøyting.

For å komme gjennom automatbommene ved innkjøring må det betales:
Kr. 50 for enkelttur personbil uansett kjørelengde
Kr. 80 for enkelttur lastebil/buss uansett kjørelengde

Ved utkjøring åpnes bommen automatisk. Det kan betales med mynter eller med bankkort. Alternativt kan det kjøpes årskort. Det vil kunne brukes i begge bommene og følger kalenderåret. Prisen på årskort er:

Kr. 1000 pr. år for personer som har eiendom/hytte innenfor veiens virkeområde.
Kr. 1300 pr. år for andre.

I tillegg betales et depositum på kr. 200 pr. kort (engangsbeløp)
Det er også mulig for ektepar/samboere å bestille to kort for ett årsabonnement mot å betale kr. 200 i depositum for kort nummer to.

De som allerede har betalt årskort for vegen Åsliseter til Vangsbekken får årskort gjeldene fram til nyttår mot å betale kr 200 i depositum.

Andre som trenger årskort som i tillegg skal gjelde fram til nyttår kan bestille kort gjeldende fram til 31.12.09 mot et pristillegg på kr 200 i forhold til prisene ovenfor.

Et kort kan bare brukes av den personen som kortet er registrer på, samt av ektefelle/samboer, altså ikke andre familiemedlemmer eller venner. Samme kortet kan brukes år etter år forutsatt at årsavgiften betales. Dersom det ikke er ønskelig å beholde et kort lenger, kan dette leveres tilbake og depositumet tilbakebetales.

Bommene blir videoovervåket for å avdekke ulovlig passering og hærverk.

Årskort som skal gjelde fra bommens igangsettelse kan bestilles omgående.
Årskort som skal gjelde fra 1.1.09 må bestilles innen 10.12.08 ved å foreta innbetaling til: Nesbyen – Hedalen Veglag v/Bakkes Regnskap AS, 3528 Hedalen.
Bankkonto: 6185 05 29336.
Kortene vil bli sendt rekommandert, eventuelt kan det avtales henting hos Bakkes Regnskap AS etter 24.november 2008 – tlf. 91 81 12 85.

Husk å oppgi gards- og bruksnummer dersom du har eiendom/hytte innenfor området.

Med vennlig hilsen
Nesbyen - Hedalen Veglag