Sist oppdatert: 06.10.2008 22:13

Ikke lovstridig med bompengefinansiering

ARNE HEIMESTØL
 

Valdres kommunerevisjon har undersøkt om Sør-Aurdal kommune har lovhjemmel til å finansiere driften av den kommunale delen av vegen Hedalen-Nes med bompenger. Bakgrunnen var en henvendelse fra en innbygger som mente at slik finansiering var lovstridig. Her er konklusjonen – som kontrollutvalget også slutter seg til:

"Slik vi forstår det, vedtok kommunestyret i sak 054/08 at det skal opprettes et driftsselskap som skal stå for driften av vegen Hedalen-Nes. Kommunen skal eie 20 prosent av selskapet, og yte et beskjedent tilskudd til driften. Kommunen holder følgelig ikke vegen ved like, og vegen er dermed ikke offentlig etter Veglovens § 1, selv om den er åpen for alminnelig ferdsel.

Videre vedtok kommunestyret at kommunen fortsatt skal stå som eier av veggrunnen de eier i dag. Vi oppfatter ikke at den formelle klassifiseringen av vegen Hedalen-Nes, eller om vegen står på kommunens veglister, som viktig. Det fremgår imidlertid ikke av kommunestyresaken at den i dag kommunale delen av vegen formelt skal nedklassifiseres.

Iht. Veglovens § 27 er det ikke anledning fil å finansiere drift av veg som er klassifisert som kommunal med bompenger, uten tillatelse fra Stortinget. I følge juristen i Vegdirektoratet skulle imidlertid ikke loven være til hinder for å bompengefinansiere driften av vegen Hedalen-Nes dersom Sør-Aurdal kommune formelt nedklassifiserer den i dag kommunale delen av vegen, uten at eiendomsretten til veggrunnen overføres. Det er viktig at nedklassifiseringen kan sees på som ledd i en konsekvent politikk mht. hvilke veier kommunen skal drifte (dvs. klassifisere som kommunale).

Vi anbefaler at kommunen påser at formalitetene rundt vegen Hedalen-Nes er på plass, i tråd med intensjonen i kommunestyrevedtaket i sak 054/08. Herunder bl.a. formell nedklassifisering og vedtak om videre bruk iht. Veglovens §§ 7 og 8, oppdatering av budsjetter, veglister og eventuelt andre offentlige register, samt tillatelse for driftsselskapet til bompengefinansiering i ht. Veglovens § 56."

Ordfører Kåre Helland opplyser at saken blir lagt fram for formannskapet og kommunestyret, trolig som orienteringssak.

  • Les hele saken fra Valdres kommunerevisjon her.

  • Kontrollutvalgets behandling av saken er omtalt her.