Sist oppdatert: 23.09.2008 07:26

Driftstilpasning

ARNE HEIMESTØL
  Driftstilpasning kan være så mangt. ;-) Nå mangler Sør-Aurdal kommune under ti personer på å nå den magiske grensen – 3200 innbyggere. Klarer en å nå dette tallet innen telletidspunktet departementet fastsetter, kan det, etter Kommunal- og regionaldepartementets beregning, utløse ca. 4,5 millioner kroner i ekstra inntekter knyttet til distriktstilskudd. – En mulig god nyhet for Sør-Aurdal.

Inntektene til kommunen kan økes på andre området også. Dersom det blir flertall i kommunestyret for å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og dersom det er vilje til å justere betalingssatser, kan det være mulig å hente inn flere millioner ekstra. Økte inntekter vil kunne redusere behovet for strukturendringer i kommunen.

For flinke?
– Statlig styring og stor vilje til å følge opp lokalt er én årsak til at kommunen har betydelige økonomiske utfordringer, sier rådmann Erland Odden. – Kanskje har vi vært for flinke til å følge opp sentrale pålegg. Midlene som følger med, har ikke alltid vært tilstrekkelige til å drifte de utbyggingene vi har vært gjennom de siste årene.

Mulig underskudd i 2008 også
Status for budsjett 2008 viser at det fremdeles går i retning av underskudd. I vår var dette beregnet til 6,5 millioner kroner. Noen etater holder vedtatt budsjett, andre gjør det ikke. Det er ulike årsaker til dette, og administrasjonen jobber kontinuerlig med disse utfordringene.

Lønnskostnadene – en stor utfordring
Odden advarer mot å tro at mulige økte inntekter kan løse alle utfordringene. –  Vår ressursinnsats for å kunne produsere det vi skal levere – tjenester til innbyggerne – er helt og holdent avhengig av menneskene som produserer tjenestene og de som legger forholdene til rette for tjenesteproduksjonen på en eller annen måte. Og da er det lønnskostnadene som blir den viktigste innsatsfaktoren i vår produksjon. De siste sju årene har disse utgiftene vokst kraftig, og inntektene har ikke fulgt med.

Lån
Kommunen har stor lånegjeld, og en del av lånene har flytende rente. Med dagens rentenivå betyr det også økte utgifter i forhold til det kommunen har hatt de siste årene.