Sist oppdatert: 01.04.2009 07:00

Banebrytende utviklingsarbeid

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Utbyggingen på Onsknatten vil sørge for strøm til både hytter og hus. Slik vil trinn 1a se ut.

I samarbeid  styret for Hedalsfjella planlegger SAE vindmøllepark på Bruskerudberga og Onsknatten. Ny, trådløs overføringsteknologi, og det faktum at vindmøllene skal stå på felleseid grunn, vil gi hedøler, men nå også hytteeiere, rimelig  tilgang til miljøvennlig strøm.
 

– Med dette bidrar vi til å rette oppmerksomheten mot Hedalen som høyteknologisk utviklingssenter, sier Nils Martin Sætrang, daglig leder i SAE. 
– Ettersom overføringsteknologien er under utvikling, vil det være behov for betydelig forskningsinnsats i årene som kommer.
 

– For at Norge skal bli verdensledende på miljøvennlig energi må vi satse på fremtidsrettet forskning og utvikling, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp)til Nationen 4. februar i år.

Finansieringsplanen er klar

Det samlede prosjektet er kostnadsberegnet til 104 mill. kr. En vil imidlertid starte med en pilotløsning i samarbeid med Enova. Dette statsforetaket disponerer tiltaksmidler fra Regjeringen for bruk til introduksjon av ny teknologi, innovative energiløsninger og vindkraftprogrammer.
 
Utviklingsselskapet vil bli stiftet av SAE og Styret for Hedalsfjella i fellesskap – som likeverdige parter, og med det første vil det bli åpnet for at medeierne i Hedalsfjella og andre lokale investorer kan tre inn i fellesskapet gjennom en emisjon. 
 
Det er behov for en egenkapital på om lag 6 millioner kroner i pilotprosjektet. Enova har gitt tilsagn om  et tilsvarende beløp, og resten, om lag 18 millioner, lånefinansieres. Innovasjon Norge tilbyr lån til gunstige betingelser i slike prosjekter, lån som dekkes under satsingsområdene Energi og miljø og bygdeutviklingSlik ventes trinn 2 å se ut på Bruskerudberga

 

Ny teknologi
Effektiv distribusjon av energi er en utfordring, særlig i grisgrendte strøk. Dette blir løst med helt ny teknologi. 10 kvadratmeter store parabolantenner montert ved transformatorstasjoner i Hedalen vil ta imot energien som blir produsert. Dette betinger imidlertid fri sikt fra vindmølleparkene til nevnte mottak.


Nye muligheter for hytteeiere
Hytteeiere i Fledda er noen av dem som kan glede seg over det nye tilbudet. Trådløs overføring fra Onsknatten vil på sikt kunne gi alle hytteeiere tilgang den miljøvennlige elektriske energien. Dette gjelder også Vassfarporten hyttegrend, og det er ventet at dette vil gi utbyggingen i sistnevnte område et ekstra løft.

 


Harald Arne Haugen

Hedda Hytter blir en viktig samarbeidspart. Den trådløse overføringsteknologien vil endre bruken av eksisterende hytter radikalt og gi store muligheter for nye hytteområder som i dag er uten elektrisitet.

– Vi har så stor tro på dette at vi allerede har satt i gang arbeidet med en større, todelt reguleringsplan i Fledda-området. I første fase planlegger vi en fortetting i eksisterende hytteområde med ca. 60 nye hytter. Deretter ser vi for oss å regulere inn ca. 150 nye tomter i området Tubba mot Tipp, sier Harald Arne Haugen. – Ferdig utbygd vil dette føre til en tredobling av hytter i Fledda i forhold til i dag.

Gratis grunn og tjenlig infrastruktur
– De fleste kjenner til at de som bor i Hedalen, har gratis jakt og fiske i Hedalsfjella. Styret for Hedalsfjella har gitt den planlagte vindmølleparken gratis grunn, og vil med dette bidra til at hytteeiere også skal få tilgang til rimelig strøm, spesielt i områder der framføringen byr på ekstra utfordringer, sier styreleder Olaf Ødegaard.
Eksisterende infrastruktur bidrar også til å holde kostnadene nede.  Brennseterveien går nemlig helt inn til begge utbyggingsområdene, og ettersom det allerede er sprøytet inn offentlige midler i denne og tilsvarende skogsbilveier, regner utbyggerne gode avtaler med grunneierne for bruk av veien i utbyggingsperioden.


Olaf Ødegaard
styreleder i Hedalsfjella


Pilotprosjektet
I pilotprosjektet som nå settes i gang i Hedalen, må en imidlertid vinne erfaring med samspillet mellom signaler fra satellitter, telemaster og nå – energi fraktet fra vindmøllene i fjella våre. Ved feil innstilling av parabolanlegg for fjernsynsoverføring vil en for eksempel risikere å få svidd av satellittmottakere.

 

– Vi venter stor pågang av potensielle abonnenter og har for det første pilotprosjektet, knyttet til to vindmøller på Onsknatten, satt en begrensning på 10 hytter i Fledda – samt 20 bolighus i Hedalen. Ettersom myndighetene subsidierer utbyggingen, kan en vente seg redusert nettleie.


De som ønsker å knytte seg til pilotnettet, kan melde sin interesse til Sør-Aurdal energi på e-post vindenergi@sae.no innen 15.4. Selskapet vil fortløpende gi tilbakemelding om hvem som blir plukket ut til å delta.

Relaterte saker: