Sist oppdatert: 18.04.2009 19:18

På tide å sette proppen i karet?

Sør-Aurdal kommune har de to siste årene et regnskapsunderskudd på rundt 20 millioner kroner. I 2008 hadde avdelingen drift og vedlikehold alene et merforbruk på over seks millioner. Det var over halvparten av dette årets underskudd på vel 11 millioner. De fleste andre etatene holdt seg innenfor budsjettrammene kommunestyret hadde vedtatt.

I "Valdres" 17. april kan vi lese følgende:

– Har Sijtsema måtte gå av som en følge av overskridelse i budsjettet?

– Nei, han har varslet at han går av med AFP. Men det er riktig at vi over flere år har slitt med å holde budsjettene innfor rammene, og dette vil vi se på nå. Det kan være at sektoren er for lavt budsjettert, slik at det ikke samsvarer med de faktiske forholdene, sier Odden.

Denne uttalelsen gir grunn til uro. Det er kommunestyret som vedtar årsbudsjettene, og det er rådmannens og formannskapets plikt å styre i samsvar med vedtakene som er gjort.

Et underskudd på vel seks millioner kroner tilsvarer lønn og sosiale utgifter for minst 15 ansatte et helt år. Behovene etatene melder inn til rådmannen, vil i de aller fleste tilfeller være større enn rammene en får tildelt. Dersom tildelte rammer ikke holder, må rådmannen melde dette tilbake til kommunestyret og, dersom han finner det nødvendig, foreslå omdisponeringer eller tilleggsbevilgninger.

De to siste årene har det vært få slike tilbakemeldinger, og det verste er at kommunen ikke hadde oversikt over merforbruket på vel 11 millioner før i midten av februar 2009. I september var det varslet at underskuddet ville bli på rundt 6 millioner.

Kommunens budsjettrutiner synes å ha vært mangelfulle. Både rapportering, oppfølging og iverksettelse av mottiltak kunne ha vært bedre. Til kommende formannskapsmøte skriver rådmannen at likviditeten er svært dårlig. På godt norsk betyr det at Sør-Aurdal kommune snart er blakk.

Det er vårt håp at de rutiner som nå er etablert, skal føre til bedre budsjettoppfølging enn det en har hatt de to siste årene. Skal dette skje, må både kommunestyret, formannskapet og rådmannen ta det ansvar de etter kommuneloven har. Gjør de ikke det, kan kommunen fort havne på robaklista og miste sjølråderetten i økonomiske saker.