Sist oppdatert: 22.04.2009 09:06

Vil samle Sør-Aurdal til ett rike
– i Begnadalen –

ARNE HEIMESTØL
  Temperaturen var høy da formannskapet tirsdag debatterte skolesaken. Magne Damslora (Ap) var en av de første som tok ordet, og han gjorde det klart at han ikke festet lit til tallmaterialet rådmannen hadde lagt fram i rapporten kommunestyret hadde bestilt.


Trude Frøislihagen Dokken, Elling Fekjær og Jonn Breen

Damslora hadde vært i kontakt med andre kommuner og stilte seg blant annet tvilende til rapportens beregning av årsverk ved en sentralskole. – Det jeg ønsker, er å samle Sør-Aurdal til ett rike, sa Damslora.

Responsen lot ikke vente på seg. – Vi skal ikke være rådmenn! Nå må vi passe på at vi holder oss til rollene våre, sa Elling Fekjær (Tverrpolitisk kommuneliste). – Det er tull å bestille flere rapporter nå. Vi har ikke råd til å lage en sentralskole i Garthus. Deretter tok Fekjær til orde for at det i framtiden skal være skole for 1.-10. trinn i Bagn og i Hedalen. – Både avstander, befolkningstall og vegstandard tilsier en slik løsning. Og Fekjær avsluttet første innlegg med følgende utsagn til Damslora: – Du skal på død og liv kvele Hedalen. Blir det sentralskole i kommunen, blir det privatskole i Hedalen!

Svein Bakke (Ap) viste til elevtallsutviklingen og mente at det om noen år vil være for få elever både i Hedalen og Begnadalen til å opprettholde disse skolene. Også han tok til orde for sentralskole. Dessuten minte han om at gode lærerkrefter må til i kommunens skoler.


Magne Damslora, Svein Bakke og Emmy Bakkom

At Arbeiderpartiet i denne saken er dypt splittet, ble synliggjort da Emmy Bakkom tok ordet. – Vi må legge til rette for at folk skal kunne bo i Sør-Aurdal. Jeg tar tallene i den framlagte rapporten til etterretning, og kommunen har ikke råd til å låne til ny sentralskole. Jeg mener at en sentralskole i Bagn er helt uaktuell. Man sender ikke seksåringer alene ut på busstur på tre timer hver dag. Bakkom viste til innlegg fra ungdommer på forumet til Hedalen.no. – Hvem kan bevise at ungdomstrinnselevene blir tryggere i Bagn? Hun minte om at ny lærerutdanning er på trappene. Her vil en få en egen utdanning for 5.-10. trinn.

Jonn Breen (FrP) hadde også ordet. Han mente det var meningsløst å bygge ny sentralskole samtidig som man betaler lån på skoler som skal rives.

Ordfører Kåre Helland anmodet debattantene om å roe seg ned. Han mente den harde ordbruken kunne skade forholdet mellom Hedalen og Begnadalen. Samtidig signaliserte han at han anså sentralskole på Bagn for alle som et urealistisk alternativ. For å være sikker på at en i september tar en velbegrunnet beslutning i skolesaken, ba ordføreren om at rådmannen laget en framskriving av tallene som var lagt fram for sentralskole i Garthus. Han fikk formannskapets enstemmige tilslutning til dette forslaget til vedtak:

  1. En ser at vi ikke makter en bygging av ny sentralskole i Garthus i nær framtid.

  2. Avstanden fra ytre del tilsier at også Bagn-alternativet ikke er tilrådelig.

  3. Vi ønsker allikevel ha vurdert en tidsakse for økonomien fram til 2030 med en forutsetning med ferdig bygg til bruk høsten 2015. Det legges fram til kommunestyrebehandling av saken.

  4. Endelig vedtak om skolestruktur vedtas i sept. 2009 etter spørreundersøkelsen.

Med 4 mot 3 stemmer vedtok formannskapet, etter forslag fra Svein Bakke, følgende:

Rapporten brukes videre som et eller flere alternativer i tillegg til de utredninger som er gjort av oppvekstgruppa høsten 2008.

Torsdag 30. april skal kommunestyret drøfte samme sak.