Sist oppdatert: 23.04.2009 07:18

Formannskapet ser alvoret

ARNE HEIMESTØL
  Kommunen er i en meget alvorlig økonomisk situasjon, og vi har ikke fått tilbakemeldinger fra alle områder. Det kan ikke tolereres! Dette sa ordfører Kåre Helland da han innledet formannskapsdebatten om budsjettoppfølging/tilbakemelding for første kvartal 2009.

Helland understreket at kommunen ikke kan regne med å få kompensert redusert skatteinngang utover 2009. – Vi må nå kunne gå til det skritt å si opp ansatte.

Rådmannen mente at situasjonen nå var under bedre kontroll enn på samme tid i fjor. – De største enhetene har gitt tilbakemeldinger. Drift og vedlikehold er ikke med, og budsjettet på denne etaten er for dårlig gjennomarbeidet.

Elling Fekjær sluttet seg til ordførerens situasjonsbeskrivelse og vurderinger. – Nå må stå sammen, ta ansvar, unngå populisme og bidra til næringsutvikling i kommunen. At eldre nå bare får dusje hver 14. dag, er et resultat av manglende styring, sa han. Fekjær etterlyste også tilbakemeldinger fra Begnadalen skole og miljøarbeidertjenesten. – Det skulle bare mangle at det ikke går bedre nå, nesten alle tjenestelederne tar situasjonen på alvor.

Svein Bakke (Ap) hevdet at kommunen kan gå mot et underskudd på 5-6 millioner kroner i inneværende år. – Vi må få tilbakemelding fra tjenestelederne slik vi har bedt om.

Emmy Bakkom viste til kostratallene for 2008. Her kommer Sør-Aurdal kommune dårlig ut på flere områder. – Vi må ned på et nivå som passer i forhold til kommuner vi kan sammenligne oss med. Vi har ikke råd til å betale ut så mye lønn som vi gjør nå.

Jonn Breen (Frp) minte de andre formannskapsmedlemmene om at partiet hans hadde gått mot oppsigelsesvernet tidligere. –Nå viser det seg at det er helt nødvendig med oppsigelser.

Formannskapets enstemmige vedtak:

Tilbakemeldinger fra resultatenheter må følges opp slik at samtlige avgir tilbakemelding innenfor fristen. Tidligere vedtak om ikke oppsigelser oppheves.
Som ledd i driftstilpasningen vurderes en ytterligere innskrenkning og 10 stillinger reduseres innen 01.01.2010 som et foreslått mål. Dette i nært samarbeid med formannskapet og tillitsvalgte.
Tilbakemelding om økonomisk status etter første kvartal tas til etterretning.
Sør-Aurdal kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2009 justeres i samsvar med vedlagte budsjettendringsskjemaer. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas.