Sist oppdatert: 24.04.2009 06:02

Montessori - et alternativ til den offentlige skolen

MAGNE RUUD
  På et møte på Fagernes ble det onsdag kveld orientert om arbeidet som er igangsatt i Nord Aurdal med sikte på etablering av Montessoriskoler i Ulnes og i Skrautvål. Folk fra disse bygdene, men også fra Hedalen hadde møtt opp for å få informasjon.Skolene etableres som oftest som et samvirke, regulert av lov om samvirkeforetak, hvor hvert medlem har en stemme. Skolene er dessuten undergitt lov om privatskoler som du kan lese her.

Det spesielle ved, og grunnlaget for etablering av privatskole som en Montessoriskole, er pedagogikken. Mer om bakgrunnen for dette kan du lese her.

Allikevel er det grunn spesielt å nevne modeller og modellbygging som konkretisering av koblingen mellom praksis og teoretiske løsninger.
 


Grunnlaget for skolen og undervisningen er fastsatt læreplan godkjent av utdanningsdirektoratet. Mer om læreplanen kan du lese her.

Lærerne, eller pedagogene som undervisningspersonalet blir benevnt som, har i tillegg til ordinær lærerutdanning et års studie i Montessori-pedagogikk, som oftest tas som nettbasert undervisning, i tillegg til samlinger og seminarer.

Undervisningen foregår i grupper med 20 til 30 elever, hvor gjerne 3 årstrinn er i samme gruppe. Ved å ikke å ha aldershomogene grupper, vil elevene, som oftest har vidt forkjellig modningsutvikling, enklere kunne finne sin plass. De klassiske klasserommene er endret til større rom, hvor gulvarealet er like viktig som pulter og stoler.

Hvert barn er unikt. Det er pedagogens oppgave å observere, forstå, oppmuntre og motivere den enkelte elev ut fra dens spesielle situasjon og nivå, og dermed finne nøkkelen hos vedkommende for læring og mestring. En lærer, eller pedagog, er like mye en observatør og en gaid som en kunnskapsformidler. Hovedutfordring for pedagogen er å få eleven til å fatte interesse.Ro, disiplin og arbeidsglede er hovedingredienser i Monterssoriskolen. Det arbeides mye regler og etterlevelse av regler. Ikke minst hensynet til andre. Mennesker er sosiale vesener med definerte regelsett for hvordan vi omgås hverandre. Fundamentet for Montessoriskolen er like mye en måte å leve på som en undervisningsmetode.

Det finnes Montessoritilbud i alle alderstrinn, fra barnehage til om med ungdomsskole. De nærmeste for vår del, pr i dag, er etablert på Kolbu på Toten og i Bærum.

Tilbudet, når det er etablert, kan benyttes av alle, uavhengig av kommunale eller fylkeskommunale grenser. Når først tilbudet er etablert, er det kommunens plikt å legge til rette for og betale skyss til og fra skolen. Det ytes statstilskudd etter bestemte kriterier for å drifte skolene, jfr privatskolelovens § 6-1.

Det er etablert 34 barneskoler og 8 ungdomsskoler rundt om kring i landet.

Etter at orienteringene fra de to aktuelle skolene i Valdres og fra Monterssoriforbundet var ferdig, ble folket befalt ned på gulvet for å observere geometrisk modellbygging, hvor kvadrater, rektangler og trekanter av ymse slag fant sin plass, for å underbygge forståelsen av begrepet areal.