Sist oppdatert: 28.08.2009 07:23

Hvor ble det av finanskrisen?

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: HEDDA HYTTER
  Sør-Aurdal kommune opplever i disse dager den reneste byggesaksboomen. Hele 111 saker venter på behandling, og byggesaksbehandler Harry Moshagen sier det ikke har vært tilsvarende saksmengde på dette tidspunktet av året de fem årene han har sittet i stolen sin.

Midt i det som som skulle være finanskrise kan plansjef Svein Granli koste på seg et stort smil: Det er mange næringer som tjener på den høye aktiviteten; og ikke bare på kort sikt. – Hytteutbyggingen gir store muligheter for ny næringsvirksomhet. Klarer vi å være like gode som resten av Valdres på å skape det?

I Hedalen er det i øyeblikket stille på tomtemarkedet, men Hedda hytter har ordreserver for over et år. Andreas og Inger Råheim kan fortelle om god etterspørsel etter tomter på Ølneseter, og det selv om tomteprisene er fra 500 000 til 1,8 millioner kroner. I dette høystandardfeltet bygges det både mindre og større hytter.

Det lave rentenivået, godt utbygde løypenett, nærhet til store bysentra, strøm til hyttefelt og hyttefabrikken Hedda kan være viktige årsaker til den høye aktiviteten. Og det ser ut til at noen har penger på bok ennå...

– Av de 80 byggesakene gjelder nærmere 30 hytter. Det betyr at det til nå er levert 55 søknader i år mot 46 i hele fjor, sier Moshagen. – Jeg tror nok noe av årsaken ligger i at det er ny plan- og bygningslov pr. 1.8.09, med strengere krav til isolasjon og tetthet, dvs. økte kostnader. Dette kan ha påvirket innleveringen til juli måned.  
 

De øvrige sakene fordeler seg på tilbygg, anneks, uthus, grøfter, parkeringsplasser etc. Alt som er innlevert pr. 31.7.9, skal behandles etter gammel plan- og bygningslov, mens det fra 1.8.09 skal behandles etter en nye loven.

 


 


Kommunen tilrettelegger
Kommunens planavdeling arbeider nå med et forslag til ny arealdel i kommuneplanen. Dette planforslaget vil bli sendt ut på høring i løpet av høsten. 


Formannskapet har i sin behandling av saken vært opptatt av å sikre muligheter for fortsatt videreutvikling av hytteområder i Sør-Aurdal. Samtidig er det lagt vekt på å ivareta andre brukerinteresser i utmarka – som hensynet til landbruk, friluftsliv og dyreliv. Formannskapet foreslår at kommunedelplanene for Fjellstølen og Teinevassåsen/Søbekkseter skal revideres med henblikk på flere hytter.

 

I noen av disse områdene er det allerede etablert infrastruktur som helårsveg, strøm, vann avløp og skiløyper. – Utbygging av hytteområder i tilknytning til etablert infrastruktur vil redusere grunnlagsinvesteringene og bidra til at Sør-Aurdal fortsatt er konkurransedyktige på hyttemarkedet, sier plansjefen.