Kan bli dyrt for kommunen

ARNE HEIMESTØL
Foreldrene har gitt et klart svar på at de heller ønsker at egne barn skal gå på friskole i Hedalen enn at de skal sendes til ungdomsskole på Bagn. Skulle det bli en friskole, vil dette ha økonomiske konsekvenser for kommunen også.

Sør-Aurdal kommune mottar rammetilskudd for barn i aldersgruppen 6-15 år. Rådmannen opplyser at dette tilskuddet er sammensatt av flere elementer, der en del er beregnet ut fra kommunens "beregnede utgiftsbehov" ut fra "objektive kriterier" hvor det skjer en omfordeling mellom kommunene. Rammetilskuddet pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år er beregnet slik for 2009 og 2010:

         
2009   mm 2010  
Utgiftsutjevning 27.067 kr   Utgiftsutjevning 29.308 kr
Innbyggertilskudd  9.500 kr   Innbyggertilskudd 10.214 kr
Overgangsordninger    188 kr   Overgangsordninger   264 kr
Småkommunetilskudd  1.738 kr   Distriktstilskudd  1.367 kr
Ordinært skjønn 94 kr   Ordinært skjønn        95 kr
Netto inntektsutjevning 4.009 kr    Netto inntektsutjevning 3.756 kr
Sum     42.596 kr   Sum: 45.004 kr

 

Økonomiske konsekvenser av friskole

 

Kommunen beholder beløpet i rammetilskuddet som er beregnet ut fra objektive kriterier, altså de vel 45.000, og så blir en i neste runde trukket for elever i private skoler med kr. 62.000 per elev. Det vil gjelde for alle elever uansett hvor de er bosatt i Sør-Aurdal.


Her viser vi, ut fra tallene vi kjenner i dag, hvilke følger det vil få hvis alle hedalselevene skal gå på friskole.

 

År 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Elevtall 27 23 30 34 39 32 30
Ramme-tilsk. 1 674 000 1 426 000 1 860 000 2 108 000 2 418 000 1 984 000 1 860 000


I tillegg til dette vil kommunen ha ansvar for spesialundervisning, transport av elever fra hele kommunen som vil gå på friskole i Hedalen, samt transport av dem som måtte ønske å gå på Sør-Aurdal ungdomsskole hvis ungdomstrinnet i Hedalen blir lagt ned. Utgifter til PP-tjeneste og helsetjenester kommer i tillegg.

 

I en kommentar til tallene rådmannen har gitt, uttaler han følgende:

Hvem som sitter med Svarte-Per til slutt i dette spillet, er ikke godt å si, jeg er redd det blir den enkelte innbygger i Sør-Aurdal som på ulike vis merker at vi ikke klarer å tilpasse oss et inntektssystem som nok forutsetter en langt sterkere sentralisering enn det vi er villige til å akseptere.

Vi er alle i samme båt, hvis vi (kommunen, dvs. alle innbyggere i Sør-Aurdal) blir tvunget til å bruke mer penger på ett område enn det som strengt tatt burde være nødvendig, må vi også være klar over at det blir mindre penger å bruke på andre områder.  Det er en vanskelig balansegang...
 

Sist oppdatert: 11.12.2009 08:01