Sist oppdatert: 01.12.2009 07:59

Skolesaken budsjettema

ARNE HEIMESTØL
 

Tirsdag passerer årsbudsjett for 2010 og langtidsbudsjettet formannskapet. Skolesaken er nevnt i sakspapirene, og vi har stilt rådmannen følgende spørsmål:
 

Hedalen.no håper at rådmannen kan kommentere skolesaken i lys av saksdokumentene til formannskapet og dette notatet fra LUFS.

 

Ut fra sakspapirene til formannskapet, som igjen danner grunnlaget for neste års budsjett, kan det synes som om kommunen vil legge ned ungdomstrinnet  i Hedalen som et budsjettvedtak. En slik framgangsmåte synes ikke forenelig med beskrivelsen av prosessen som opplæringsloven, -forvaltningsloven,- og andre lover og forskrifter legger opp til.
 

Det kan synes som om den formelle framgangsmåten må gjennomføres, blant annet med konsekvensutredninger og høringer og lignende før kommunen lager en egen forskrift knyttet til endringen av opptaksområdene.
 

Slik forskrift kan ikke settes i verk før alle klageadgangene er ute.

Hvordan stiller rådmannen seg til den formelle fremgangsmåten som er anvist i eget vedlegg, sett i forhold til  forslaget til budsjett  for 2010?


Her er svaret rådmannen har gitt:
 

Budsjettvedtaket inneholder ingen punkt om overføring av ungdomstrinnet i Hedalen. Budsjettet bygger bl.a. på vedtaket fra 24/9, dersom dette vedtaket ikke skal gjennomføres må budsjettet vurderes på nytt når dette er avklart. Som kjent skal konsekvensene av vedtaket fra 24/9 utredes nærmere før en ny forskrift og evt. andre momenter skal ut på høring.

Rådmannens budsjettforslag bygger alltid på de politiske vedtak og forutsetninger som er kjent på det tidspunkt budsjettet settes sammen, og det er også helt vanlig at endrede forutsetninger etter at budsjettet er vedtatt, fører til revidering av dette.

Jeg vil ikke på dette tidspunkt kommentere skolesaken nærmere, og har derfor ikke vurdert notatet fra LUFS.

 

Budsjettforslaget for Hedalen barne- og ungdomsskole

 

  • Her kan en se rådmannens forslag til årsbudsjett for Hedalen barne- og ungdomsskole. (Pdf-fila har tre sider.)