Sist oppdatert: 21.12.2009 06:31

Liv og røre i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

– Kommuneøkonomien er skral, og nå kommer vi på Robeklista. Konsekvensen av dette er svekket omdømme og fare for at vi havner i en negativ sirkel. I budsjettdebatten 17.12. utfordret Elling Fekjær kommunestyret til å tenke offensivt.

– Kommunens innbyggere og ansatte,  næringslivet og vi politikere kan lett bli mest opptatt av innsparinger og nedskjæringer. I slike tider mener jeg det er særdeles viktig å ha fokus på de muligheter Sør-Aurdal har til inntekter på kort og på lang sikt. I kommunen vår er det et variert og til dels unikt næringsliv. Hvordan kan vi legge forholdene til rette for at eksisterende næringsliv kan ekspandere og nye bedrifter skapes? sa Fekjær.

Han viste til at Sør-Aurdal er en  kommune med store hyttekonsentrasjoner i Reinli, på Bagnsåsen og i Hedalsfjella. Politikerne bør stimulere til næringsutvikling knyttet til dette markedet. E16 går gjennom kommunen, og den store gjennomgangstrafikken bør være en kilde til økte inntekter.

–  Planavdelingen i Sør-Aurdal skal drive plan- og utviklingsarbeid. Denne avdelingen reduserer vi i 2009/2010 med 1,80 årsverk. Hvilke konsekvenser får dette for Sør-Aurdals næringsutvikling/inntektsmuligheter på kort og lang sikt? spurte Fekjær som tok til orde for mer positiv tenkning: – Vi må få til liv og røre i Sør-Aurdal. På vegne av TPK fremmet han følgende forslag til vedtak – som fikk enstemmig tilslutning:

SAK er i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Kommunen må derfor også se på/vurdere mulige inntekter på kort og lang sikt- direkte og indirekte. Planavdelingen skal i høy grad drive utviklings-/inntektsbringende arbeide. Med bakgrunn i diverse planverk ber kommunestyret utviklingskomiteen organisere et utviklingsseminar / arbeidsmøte (kveldsmøte) eller i forkant av kommunestyremøtet i april/mai. Fokuset må ligge på hvordan en konkret kan realisere en del av de muligheter somfinnes. Arbeidstittelen for prosessen kan være: ”Liv og røre i Sør-Aurdal.