Ja, tja eller njet til eiendomsskatt?

ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdal kommune har i flere år hatt eiendomsskatt på verker og bruk. På nyåret skal kommunestyret bestemme om denne skatten skal utvides til å gjelde andre områder. På bestilling fra kommunestyret har en arbeidsgruppe laget en rapport som vi viser til i denne artikkelen.
 

Med bakgrunn i eiendomsskatteloven kan kommunen velge å innføre eiendomsskatt på 4 forskjellige måter:

 

  • Bare på ”verker og bruk”

  • Bare i strøk ”utbygd på byvis”

  • I strøk ”utbygd på byvis” og på ”verker og bruk”

  • I hele kommunen

Status nå
Per i dag er det innført eiendomsskatt på verker og bruk i deler av Bagn sentrum, og kommunen får på denne måten inn over 6 millioner kroner per år.

Nye områder å beskatte
Både boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer kan bli omfattet av eiendomsskatten. Det er imidlertid fritak for eiendommer som drives som gårdsbruk og skogseiendom. Våningshus er unntatt det fritaket. Det er ikke mulig å kun gi eiendomsskatt til hytter.
 

Eiendomsskatten skal beregnes ut fra omsetningsverdien på eiendommen, og verdien fastsettes gjennom takst. Før det gjennomføres taksering, må kommunestyret vedta et takseringsreglement. Skatten skal være på mellom 2 og 7 promiller, og kommunen kan bestemme at skattesatsen kan være ulik for ulike områder.

 

I Sør-Aurdal er det 1381 boliger. Av disse er det 220 som i dag betaler eiendomsskatt. I kommunen er det dessuten 3125 hytter.

 

Potensialet
Rapporten viser at kommunen kan øke sine inntekter med mellom 3,2 og 19,3 millioner kroner.

 

 

 

Du kan måtte betale

I snitt må altså hver boligeier regne med mellom 600 og 3500 kroner i eiendomsskatt hvert år dersom kommunen vedtar å innføre en slik skatt. Tilsvarene tall for hytteeiere er 800 til 4900 kroner.


Sist oppdatert: 08.12.2009 06:52