Sist oppdatert: 31.01.2009 08:48

KrF om driftstilpasningen

ARNE HEIMESTØL
  Hedalen.no har utfordret partiene til å svare på spørsmål tilknyttet driftstilpasningsprosessen. Her kommer svarene vi har mottatt fra KrF.
 1. Kommunestyret vedtok i 2008 at innsparingsbehovet skal være 16 millioner kroner. Etter dette har kommunen fått varsel om ekstra inntekter. Hva mener dere innsparingsbehovet er nå?

  Innsparingsbehovet på 16 mill. (skulle egentlig vært 20 mill. i følge fagfolk) er fremkommet ut fra kravet til en sunn kommuneøkonomi, definert som 3% netto driftsresultat, bygningsmessig vedlikehold på 90 kr/kvm bygningsmasse samt midler til kompetanseutvikling på 3% av totale lønnskostnader.
  Selv om det nå er kommet noen ekstra midler fra ”krisepakken”, så er dette for det første en engangsutbetaling, og for det andre er bare en del såkalte frie midler.
  Konklusjon: For å få en varig løsning på kommuneøkonomien, mener Krf. at innsparingsbehovet på 16 mill. står fast.
   
 2. Hva mener dere om sluttrapportens forslag på områdene stab og støttefunksjoner, barnehage, SFO, skole, pleie og omsorg – sett i forhold til partiets program?

  Krf. gikk til valg på slagordet: ”Trygg oppvekst – Bedre Alderdom”. Det betyr at barns oppvekstvilkår og eldreomsorgen skal prioriteres. Det betyr ikke at vi skal leve over evne på disse områdene. Det må være lov å ha som ambisjon ”Godt nok”. Når vi ser på sammenligninger med andre kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med, ser vi at vi på noen områder har vært i overkant rause. Når så kommunekassa er tom, må det være lov å se på disse områdene.

  Konklusjon: Når det gjelder administrative tilpasninger, går vi for arbeidsgruppa sin anbefaling som reduserer antall tjenestesteder til 7.

  Krf. vil arbeide for en 2-skole modell på sikt, en på Bagn og en i Hedalen. Hvor hurtig dette kan skje vil være et diskusjonstema fremover. Kommunale barnehager ønsker vi i Reinli, Begnadalen og Hedalen i tillegg til den private på Leirskogen.

  For sektoren pleie- og omsorg, går vi for arbeidsgruppa alternativ II, som legger opp til en mer gradvis omstilling etter hvert som antall eldre synker.
   
 3. Ordføreren opplyser at ikke lovpålagte oppgaver har en budsjettandel på ca. 10 millioner kroner. Hvilke tanker har dere om pengebruk til denne typen oppgaver sammenlignet med midler som skal gå til lovpålagte oppgaver?

  Det sier seg selv at i økonomiske krisetider så må man også gjennomgå de ikke-lovpålagte oppgaver. Mange av disse oppgavene er retter inn på oss voksne, arbeidsføre innbyggere. I og med at vi i Krf. ønsker i størst mulig grad å skjerme barn og eldre, må vi kreve at vi i ”mellomskiktet” i større grad betaler våre tilbud selv.
   
 4. Hva mener dere om eiendomsskatt og andre potensielle inntekter?

  Det er naturlig å vente med konklusjonen til eiendomsskatten er nærmere utredet. Så langt mener Krf. at skatten skal videreføres for verker og bruk. Skatten ble i sin tid innført i Bagn tettsted som en kompensasjon for asfaltert vei, gatebelysning, brøyting med mer. Andre områder i kommunen har etter hvert fått samme fordelene. Det ville vært rimelig at det var en felles praksis for hele kommunen.
   
 5. Hva vil dere gjøre for å sikre politisk styring og kontroll med budsjettene?

  To ting: Det må vurderes om administrasjonen skal ta i bruk nytt system/verktøy for intern å kunne få en bedre budsjettstyring. Dernest må vi kreve bedre og hyppigere tilbakemeldinger til politiske organer.
   
 6.  Kommunestyret vedtok at ingen skulle sies opp som følge av driftstilpasningen. Hva mener dere om dette nå?

  Krf. mener det var et klokt vedtak, som sterkt ble anbefalt av konsulentene våre ut fra erfaring de hadde med lignende prosesser i andre kommuner. Det er også viktig å presisere at ingen ansatte har fått garanti for å beholde samme stilling/arbeidsoppgaver, tvert i mot – det kan sikkert bli behov for rokeringer.
   
 7. Hvilken betydning mener dere partiets forslag kan ha for bosettingen i kommunen?
  God kvalitet på kommunale tjenester er viktig for å beholde innbyggerne, og ikke minst trekke nye til kommunen. Det blir derfor en balansegang mellom det å ha en attraktiv og vel-fungerend kommune og det å ”sette tæring etter næring”. Vi i Krf. tror det skal være mulig å gi et godt og attraktivt tilbud også i fremtiden selv om budsjettet må slankes en del. Ofte er det snakk om å gjøre ting på en ”smartere” måte.
   
 8. Hvordan mener dere kommunen kan kvalitetssikre rapportene/ tallmaterialet som er kommet fram i driftstilpasningsprosessen?

  Vi velger å tro at administrasjonen har lagt fram tallmateriale som er tilstrekkelig for å ta en beslutning. På noen områder er det umulig å frembringe eksakte tall. Et eksempel er skoleskyss. Man vet hva man betaler i dag. Neste år skal transporten ut på anbud, og da først får man svaret.
  Når ting er vedtatt og skal settes ut i livet vil det være behov for å ”finregne” på en del av anslagene.