Sist oppdatert: 02.02.2009 09:19

Tverrpolitisk om driftstilpasning

  Hedalen.no har utfordret partiene til å svare på spørsmål tilknyttet driftstilpasningsprosessen. Her kommer svarene vi har mottatt fra Tverrpolitisk kommuneliste.
 1. Kommunestyret vedtok i 2008 at innsparingsbehovet skal være 16 millioner kroner. Etter dette har kommunen fått varsel om ekstra inntekter. Hva mener dere innsparingsbehovet er nå?

  De ekstrainntekter som vi har fått, er engangsinntekter (mye av det er øremerket) og kan ikke brukes til å bedre driftsbudsjettet, - så innsparingsbehovet er uendret.
   
 2. Hva mener dere om sluttrapportens forslag på områdene stab og støttefunksjoner, barnehage, SFO, skole, pleie og omsorg – sett i forhold til partiets program?

  Tverrpolitisk kommuneliste arbeider for å endre/presisere en del av konklusjonene i sluttrapporten på følgende punkter:

  A. Administrative tilpasninger:
  a. Vi mener at sammensetningen av rådmannens ledergruppe bør vurderes endret med bakgrunn i ny lederstruktur mv.

  b. På samme måte mener vi det er riktig med en sterk reduksjon av mellomledere der alle blir heltidsledere slik styringsgruppa foreslår.

  B. Barnehage, skole og SFO.
  Kommunens tilbud til barn, unge og pleie- og omsorgstrengende har vært særdeles godt i Sør-Aurdal, og det skal det fortsatt være. Men tida er inne for å se på om en kan gjøre ting på en annen måte. Vi har nøye satt oss inn i de mange innspill som er kommet og vil arbeide for at det politiske vedtaket 5. februar inneholder mest mulig av det vi tror vil være best mulig for flest mulig:

  a. I øvre delen har vi til nå sett for oss et 1-10 tilbud knytta til utvikling av Bagn skole i samarbeide med SAUS. Etter siste innspill fra Begnadalen bør deres ønske om en tilknytning til Bagn i stedet for til Hedalen vurderes etterkommet, siden dette ser ut til å være det bygda ønsker. Folk i Reinli ønsker fortsatt skoledrift i Reinli med begrunnelse av at Reinli er en bygd i vekst. TPK tror det vil være klokt å bruke ett år til med å vurdere påbygg/tilbygg ved Bagn skole for å avdekke hva byggebehovet egentlig er. I et slik bilde blir skoledrift i Reinli og barnehagedrift i Bagn ikke berørt for kommende skoleår.

  b. I ytre delen har vi til nå trodd på et funksjonelt skolesamarbeid mellom Begnadalen og Hedalen. I en slik sammenheng er det interessant at Ringerike har signalisert interesse for et skolesamarbeid med Sør-Aurdal. Men de mange innspill fra ytre delen gir liten oppslutning om tanker i den retning. Vår politiske konklusjon nå blir at Hedalen fortsetter som 1-10 skole, og Begnadalen orienteres mot Bagn.

  c. Selv om TPK i utgangspunktet ser det urealistisk å bygge en sentralskole for hele kommunen, mener vi det er klokt å utrede dette alternativet slik mange av innspillene etterspør. Denne utredningen må politisk behandles så snart som mulig og senest tidlig på høsten 2009. En slik avklaring må komme før vi investerer mer på eksisterende bygningsmasser.

  d. Selv om det er fylket som organiserer skoleskyssen, må kommunen engasjere seg for å få til et så godt busstilbud for elevene som mulig.

  C. Framtidig pleie- og omsorgstjenester etableres slik arbeidsgruppa beskriver det i alternativ II. Dette vil gi en gradvis tilpassing etter hvert som behova endres som følge av synkende antall eldre i åra som kommer.

   
 3. Ordføreren opplyser at ikke lovpålagte oppgaver har en budsjettandel på ca. 10 millioner kroner. Hvilke tanker har dere om pengebruk til denne typen oppgaver sammenlignet med midler som skal gå til lovpålagte oppgaver?

  De ikke lovpålagte oppgavene må selvsagt komme i annen rekke. Men vi tror det er mye riktig i at en krone brukt på kultur sparer tre kroner på de andre budsjettpostene. Og bildet er noe lignende også på de andre ikke lovpålagte områdene. Analysefasen i fjor vår konkluderte da også med at Sør-Aurdal allerede bruker aller minst på f.eks. kultur, og innsparingspotensialet var satt til 0.

   
 4. Hva mener dere om eiendomsskatt og andre potensielle inntekter?
  Eiendomsskatt fører de første åra til noen flere kroner i kommunekassa, - men på sikt vil den negative virkningen mer enn oppveie dette. Eiendomsskatt på verker og bruk bør opprettholdes, men eiendomsskatten vi krever inn i Bagn sentrum, kuttes ut. I den grad kommunen yter spesiell service til deler av befolkningen kan disse eventuelt pålegges et kommunalt gebyr (for eksempel snøbrøyting, kommunalt lys osv.)

   
 5. Hva vil dere gjøre for å sikre politisk styring og kontroll med budsjettene?

  Vi mener det ville være fornuftig å etablere et system med automatisk overføring av overskudd/underskudd til neste budsjettår. Med nødvendige sikkerhetsventiler for uforutsette hendelser gjennom året, ville den kommunale krona bli optimalt forvaltet. Vi har dessuten stor tro på et nytt helhetlig styringssystem med fokus på bl.a. målsetting, resultatrapportering og brukerundersøkelser i nødvendig grad.
   
 6. Kommunestyret vedtok at ingen skulle sies opp som følge av driftstilpasningen. Hva mener dere om dette nå?
  Det var et klokt vedtak å garantere fortsatt jobb for dem som er fast tilsatt. Nødvendig nedbemanning får vi med naturlig avgang og ved å avslutte arbeidsforholdet etter hvert som midlertidige tilsettingsavtaler går ut. Men alle som er tilsatt, må være innstilt på å få endrete arbeidsoppgaver. Vi mener det kan være mye å hente ved å se på arbeidsprosesser, ressursbruk og rutiner i kommunen (samhandling, forenkling).

   
 7. Hvilken betydning mener dere partiets forslag kan ha for bosettingen i kommunen?
  De grep TPK her har skissert, vil være et riktig skritt i retning av en bærekraftig utvikling av kommunen. Tilsvarende har vi tanker om de resterende områder det jobbes med i denne driftstilpasningsprosessen. Får vi gjennomslag for vår politikk, mener vi Sør-Aurdal vil få en sunn og god økonomi som sammen med vår sentrale beliggenhet, rike kulturliv, variert natur og livskraftige lokalsamfunn vil gi fortsatt optimisme både for oss som bor her og for de som besøker oss eller flytter til Sør-Aurdal.