Sist oppdatert: 02.02.2009 09:36

Ap om driftstilpasningen

 

Hedalen.no har utfordret partiene til å svare på spørsmål tilknyttet driftstilpasningsprosessen. Her kommer svarene vi har mottatt fra Arbeiderpartiet.

 

  1. Kommunestyret vedtok i 2008 at innsparingsbehovet skal være 16 millioner kroner. Etter dette har kommunen fått varsel om ekstra inntekter. Hva mener dere innsparingsbehovet er nå?

De tall som er kommet på bordet, viser at innsparingen fortsatt må være 16 millioner. Ekstra inntekter i form av krisepakke er en engangsoverføring. Vi må ha en sunn kommuneøkonomi for fortsatt å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i Sør-Aurdal. Dette tilsier 3 % netto driftsresultat etter at det er avsatt midler kompetanseheving og vedlikehold.

  1. Hva mener dere om sluttrapportens forslag på områdene stab og støttefunksjoner, barnehage, SFO, skole, pleie og omsorg – sett i forhold til partiets program?

Sluttrapportens forslag til endringer i stab og støttefunksjoner støtter Arbeiderpartiet. Funksjonene er en viktig del av tjenesteproduksjonen i Sør-Aurdal. Vi har i vårt program at kommunen skal være en god kommune å være en del av. Da må stab og støttefunksjonene fungere.

Barnehager: Vårt program sier full barnehagedekning. Sluttrapporten rokker ikke ved dette og heller ikke ved kvaliteten på barnehagene.

SFO: Blir som i dag.

Skole:

Vi vil arbeide for et best mulig læringsmiljø ved skolene våre sier vi i programmet. Dette mener vi de forskjellige forslagene fra sluttrapporten ivaretar. Det er helt klar kvalitetsheving i skolene at vi får større skoler med delte klassetrinn. Vi har ikke sagt noe om skolestrukturen i vårt program.

Pleie og omsorg:

Her støtter vi arbeidsgruppas alternativ to. Full effekt av innsparingen kommer i løpet av 2015. Forslaget tar også hensyn til at antall eldre synker.

  1. Ordføreren opplyser at ikke lovpålagte oppgaver har en budsjettandel på ca. 10 millioner kroner. Hvilke tanker har dere om pengebruk til denne typen oppgaver sammenlignet med midler som skal gå til lovpålagte oppgaver?

Det skal være slik at det skal være godt å leve i Sør-Aurdal også utenom ”kontortiden”. Noen oppgaver er det ikke arbeidet noe med i prosessen fram til nå. De står for tur, og en av dem er ikke lovpålagte oppgaver. Arbeiderpartiet er villige til å sparepenger her også for å få en god og langsiktig økonomi i kommunen.

 

  1. Hva mener dere om eiendomsskatt og andre potensielle inntekter?

Inntekter er også en av de oppgavene som står for tur. Forsag er kommet om at det nedsettes ad-hoc  grupper for å se på mulighetene for å øke inntektene. En slik gruppe skal settes ned for å se på eiendomsskatt. Arbeiderpartiet har ingen problemer med å slutte seg til det spleiselaget det er å betale eiendomsskatt for å sikre gode tjenester i Sør-Aurdal. Det er en godfellesskaps-løsning.

  1. Hva vil dere gjøre for å sikre politisk styring og kontroll med budsjettene?

AP tatt opp mange ganger at vi har følt denne kontrollen for dårlig. Det er mange årsaker til det. Rådmannen har tatt tak i dette og det er blitt mye bedre. Dette er en del av prosessen og verktøyene for en effektiv budsjettoppfølging er snart på plass. Dette gjør det mulig for politikerne å be om tilbakemelding av den økonomiske situasjonen når det måtte passe oss. Før var det nedfelt i reglement at det skulle legges fram slik tilbakemelding to ganger i året. 

  1. Kommunestyret vedtok at ingen skulle sies opp som følge av driftstilpasningen. Hva mener dere om dette nå?

Jobbgarantien står ved lag!!!

  1. Hvilken betydning mener dere partiets forslag kan ha for bosettingen i kommunen?

AP mener forslagene til endring ikke raserer tilbudene i Sør-Aurdal. Hvis vi ikke gjør grep nå, kan vi få store vanskeligheter med opprettholde bosettingsmønsteret. Vi mener et sikkert nivå på tjenestene, og en god kommuneøkonomi kan få noen til å flytte hit.

  1. Hvordan mener dere kommunen kan kvalitetssikre rapportene/tallmaterialet som er kommet fram i driftstilpasningsprosessen?

Vi mener tallene som er lagt fram fra administrasjonen, er så reelle som mulig, og at disse må brukes videre. I gjennomføringsfasen må både tallene og forslagene kvalitetssikres ytterligere.