Sist oppdatert: 05.02.2009 20:19

Kommunestyret utsatte skolesaken

ARNE HEIMESTØL
  Med 21 mot 4 stemmer vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å utsette det som angår skolestruktur i driftstilpasningsprosessen. Nå skal det gjennomføres en brukerundersøkelse, og spørsmålet om sentralskole skal utredes. Her gjengir vi vedtaket:
  1. Kommunestyret anser styringsgruppas arbeid i prosjektet "Driftstilpasning 2008-2011" som sluttført med rapporten fra konkretiseringsfasen, benevnt som "Styringsgruppas tilrådning av 12. januar 2009".

  2. Kommunestyret går inn for styringsgruppas forslag til plan for gjennomføringsfasen i rapporten kapittel 7, med unntak av det som angår skolestruktur, og ber rådmannen fremme forslag til mer detaljerte fremdriftsplaner etter hvert som de ulike aktiviteter skal gjennomføres.

  3. Kommunestyret går inn for styringsgruppas tilrådning slik det fremgår av rapporten med unntak av undernevnte endringer.

  4. Kommunestyret mener at grunnlagsmaterialet og utredningen i forhold til skolestruktur, er for tynt i forhold til å gjøre vedtak på nåværende tidspunkt. Kommunestyret mener at det ville styrket saken å utarbeide en brukerundersøkelse blant elever, foresatte, lærere og andre involverte, i både barnehager og skoler for å få kartlagt hva disse mener er den beste løsningen i forhold til fremtidig skolestruktur.

  5. Kommunestyret velger derfor å utsette saken med skolestruktur i påvente av resultater fra en slik brukerundersøkelse, og ber samtidig om at det utredes et alternativ med sentralskole for kun ungdomstrinnet og for alle trinnene samlet. I utredningen må det vektlegges både økonomiske konsekvenser, kvalitet og reiseavstander.

  6. Den nye utredningen og resultatet fra brukerundersøkelsen legges frem for Kommunestyret i løpet av 2009, og før budsjettet behandles.

  7. Kommunestyret forventer at brukerundersøkelsen utføres av noen som er profesjonelle i forhold til å lage og presentere resultater av slike undersøkelser, og at "Oppvekstgruppas" arbeid danner grunnlaget for brukerundersøkelsen, samt at man legger stor vekt på hva brukerne mener og forventer om kvalitet i Sør-Aurdal-skolen.