Sist oppdatert: 08.02.2009 10:41

Skal kommunen bygge luftslott?

"Vedtar man å gå mot et innsparingsmål, kan man ikke samtidig gi full gass i motsatt retning".

Med 21 mot 4 stemmer vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å utsette det som angår skolestruktur i driftstilpasningsprosessen. Nå skal det gjennomføres en brukerundersøkelse, og spørsmålet om sentralskole skal utredes. Hele vedtaket kan leses her.

Vi tror en viktig grunn til utsettelsen er at det ikke var mulig å få et bredt politisk flertall bak en avgjørelse nå. I så måte var Klåpebakkens tegning i "Valdres" profetisk: Ordføreren bærer staur som spriker, og den byrden er slett ikke lett.

Saken har et alvorlig bakteppe. Alle, unntatt Fremskrittspartiet og Høyre, er enige om at innsparingsmålet står fast. Summen av reduserte utgifter og økte inntekter skal være 16 millioner kroner. Hvordan kan man da gå inn på et vedtak som åpner for en sentralskole i kommunen? Vi tror dette er det reneste luftslott, og det vet de fleste kommunestyrerepresentantene. Å bygge en sentralskole vil nemlig koste minst 150 millioner kroner, skal vi tro rådmannen. Og da er det mange utgifter som ikke er tatt med. Skal det bygges flerbrukshall og svømmebasseng i tillegg, må det skaffes atskillige millioner ekstra. Vedtar man å gå mot et innsparingsmål, kan man ikke samtidig gi full gass i motsatt retning.

Føringene i kommunestyrets vedtak, så vel som oppvekstgruppas tilråding, er tydelige. Det skal tas hensyn til reiseavstand. Dermed utelukker man at en eventuell sentralskole skal ligge på Bagn.

Ikke har vi lagt merke til noe krav fra innbyggere i kommunesenteret om å få et konkurrerende senter i Begnadalen. Ikke har vi registrert noe folkekrav fra Reinli om å flytte skolen til Garthus – der kjemper man for å beholde skolen sin. Og ikke har vi sett noen sterk oppslutning i Hedalen om en sentralskole på Garthus heller, snarere tvert imot. Begnadalen har det geografiske senteret i kommunen, men opplever de nærmeste årene en sterk svikt i elevtallet. En sentralskole i Begnadalen vil bety at nesten alle elevene i kommunen må bruke buss til og fra skolen, og noen må kjøre langt selv om skolen plasseres midt i kommunen. Følgelig vil svært få av elevene få noen skole i nærmiljøet.

Nå skal det gjennomføres en brukerundersøkelse, og da er det viktig at det rådmannen har fått i oppdrag å gjøre, settes ut i livet i riktig rekkefølge:

  • Først må man avklare hvilke svaralternativer som er realistiske sett i forhold til de innsparingsmål kommunestyret har vedtatt og den faktiske beliggenhet.

  • Dernest bør alle som ønsker å delta i brukerundersøkelsen, få lov til det. Vi mener imidlertid det hører med til foreldreansvaret å uttale seg på vegne av barna.

Kommunestyret har bevilget seg noe ekstra tid, men den er ikke lang. Spørsmålene skal være besvart før budsjettet for 2010 skal vedtas.

De siste brevene fra FAU ved Begnadalen skole og Foreldrerådet ved Begnadalen barnehage tar ikke til orde for en felles skoleløsning for ytre del av kommunen. Samtidig ytres det bekymring over skolekvalitet som følge av sviktende elevtall. Dersom spørreundersøkelsen bekrefter en slik holdning, bør det respekteres.