Sist oppdatert: 15.01.2009 10:24

FrP om driftstilpasningen

  Avisa Valdres og Hedalen.no ønsket å arrangere et møte  der publikum kunne treffe kommunestyrepolitikere og ta opp spørsmål knyttet til driftstilpasningsprosessen. Denne invitasjonen takket politikerne (unntatt FrP) nei til. Hedalen.no inviterer nå partiene til å svare på spørsmål på redaksjonell plass på nettet. Her kommer svarene vi har fått fra FrP.

1. Kommunestyret vedtok i 2008 at innsparingsbehovet skal være 16 millioner kroner. Etter dette har kommunen fått varsel om ekstra inntekter. Hva mener dere innsparingsbehovet er nå?

Vi har fått lovnad om at det skal bli lagt frem for Kommunestyret 5. februar en egen sak om dette, og der får vi presentert om innsparingsbehovet fortsatt er det samme. Fremskrittspartiet vil avvente beregningene som er blitt lovd til dette møtet, samt regjeringens krisepakke, før vi svarer på dette spørsmålet.

2.  Hva mener dere om sluttrapportens forslag på områdene stab og støttefunksjoner, barnehage, SFO, skole, pleie og omsorg – sett i forhold til partiets program?

Fremskrittspartiet har alltid vært krystallklare på at kommunens kjerneoppgaver, skole og eldreomsorg, er det som skal prioriteres først når kommunale midler skal fordeles. Derfor foreslo vi å omfordele midler fra administrasjon og politisk styring til skole og eldreomsorg  i vårt alternative budsjett for 2009, slik at hver av disse områdene ville blitt styrket med én million.

I forhold til stab- og støttefunksjoner, så støtter vi hoveddelen av de forslagene prosjektgruppen kom med. Imidlertid ønsket vi å gå enda lenger i forhold til å effektivisere innenfor disse områdene, og Fremskrittspartiets medlem i Styringsgruppa foreslo også følgende innenfor dette området (se vedlegg i rapporten fra Styringsgruppa for mer informasjon):

-    Kutt i administrasjonen og stillinger i kommunens sentraladministrasjon, basert på innspill fra høringsinstansene.

-    Lav aktivitet både innfor plansaker og skogbruk og jordbruk, gjør at man kan redusere antall stillinger i kommunen på disse områdene.

-    Konkurranseutsetting av vaktmestertjenesten

-    Konkurranseutsetting av renhold

-    Konkurranseutsetting av kommunalt vedlikehold

 

Styringen av kommunen har heller ikke båret preg av at man har stilt tjenestelederne ansvarlig for sine resultater, og det har heller ikke vært belønning av de tjenesteledere som klarer å oppnå gode resultater. FrP ønsker seg primært et system der man bruker økonomiske incentiver overfor de ledere som oppnår gode resultater, og tjenesteledere som ikke klarer å oppnå gode resultater kan ikke forvente å beholde jobbene sine. Underskudd innenfor de ulike tjenesteområdene må få konsekvenser utover en pekefinger fra kommunens ledelse.

 

Når det gjelder Oppvekstgruppens forslag, så er det på området skole at vi hadde de klareste programformuleringene. Fremskrittspartiet gikk til valg på å beholde skolestrukturen, og dette har vårt medlem i Styringsgruppen ivaretatt gjennom sine mindretallforslag/ mindretallsmerknader. Imidlertid ønsker vi en annen finansieringsmodell for skolene, og vi ønsker at det skal settes større krav og gis mer frihet til skoleledelsen slik at man kan belønne, i stedet for å straffe, de skolene som gjør det bra og holder seg innenfor sine budsjetter og som har gode resultater å vise til. Når det gjelder skolestruktur i øvre del, så gikk vårt medlem i styringsgruppen inn for å støtte modellen med skole i Bagn og barnehage i Reinli med den merknad som følger med om vårt prinsipielle syn (se rapportens vedlegg for mer informasjon).

 

Når tiden kommer for kommunestyrebehandling, så innser FrP at vi ikke får støtte for vårt prinsipielle syn, og da må vi støtte den nest beste modellen. Hvilke modell dette blir, har vi enda ikke avklart, men vi vil kalle inn til et medlemsmøte i forkant av kommunestyremøtet for å få en bredest mulig prosess. Har noen innspill til oss, så er det bare å ta kontakt med oss – uavhengig av om du er FrP-medlem eller ikke.

Når det gjelder pleie og omsorg, så mener vi at det er et forbedringspotensial i forhold til kvalitet og økonomistyring innenfor dette området, og vil derfor primært bruke konkurranse innenfor dette området for å stimulere til bedre kvalitet og bedre økonomistyring. Når det gjelder behandlingen i styringsgruppa, så ble dette bemerket fra oss, og vi foreslo også mindre kutt på de hjemmebaserte tjenestene enn det som er flertallsforslaget fra styringsgruppen. Så også her mener vi at vi har handlet i tråd med det programmet vi er valgt inn på. Se for øvrig mindretallsmerknadene fra Hanne Blåfjelldal i vedleggene til rapporten fra styringsgruppa for mer informasjon.

 

3.  Ordføreren opplyser at ikke lovpålagte oppgaver har en budsjettandel på ca. 10 millioner kroner. Hvilke tanker har dere om pengebruk til denne typen oppgaver sammenlignet med midler som skal gå til lovpålagte oppgaver?

Fremskrittspartiet ønsker først og fremst å prioritere de lovpålagte oppgavene skole og eldreomsorg. Når det kommer til kulturmidler, så vil vi prioritere barn og unge. Imidlertid er vi lovd en full oversikt over hvilke oppgaver dette er, og vi vil avvente mer informasjon om dette før vi konkluderer helt bastant.

4.  Hva mener dere om eiendomsskatt og andre potensielle inntekter?

Fremskrittspartiet er motstander av eiendomsskatt fordi vi mener det er prinsipielt galt at man skal betale skatt på egen eiendom. Vi har også foreslått å fjerne eiendomsskatten på boliger i Bagn i våre alternative budsjetter for 2008 og 2009.

Når det gjelder andre potensielle inntekter, så mener Fremskrittspartiet kommunen kan bli flinkere til å stimulere til næringsaktivitet og til at flere innbyggere bosetter seg i kommunen, slik at det blir flere mennesker og flere bedrifter som betaler skatt.

Når det gjelder nivået på skatter og avgifter, så ønsker vi selvfølgelig ikke å øke dette. Kommunale avgifter skal være basert på selvkostprinsippet.

Å innføre utvidet eiendomsskatt vil bare være en kortvarig smertelindring, når vi må ta tak i problemer som skyldes dårlig økonomistyring gjennom mange år. Det eneste som fungerer da er å kutte utgiftene, men ikke på en slik måte at det går utover folks interesse for å bo her, slik at vi mister inntekter ved at folk rømmer kommunen.

5.  Hva vil dere gjøre for å sikre politisk styring og kontroll med budsjettene?

Da trenger vi politikere som tør å stille krav og som gir beskjed når de mener ting er i ferd med å gå galt. Politikere må være krevende – stille spørsmål og være kritisk. I tillegg nytter det ikke, som er blitt gjort tidligere, å vedta nye utgifter uten å finne inndekning for de på andre områder. Inntrykket til flere av Frps representanter, etter å ha vært folkevalgt i litt over et år, er at mange politikere opptrer som nikkedokker for administrasjonen på enkelte områder. Det gjør verken politikere eller administrasjonen sterkere. Kritiske spørsmål styrker oss som mennesker, og øker vår refleksjonsevne. Møter administrasjonen et kritisk og krevende kommunestyret, så vil de skjerpe seg, akkurat som vi skjerper oss som politikere når vi blir møtt med kritiske spørsmål fra krevende innbyggere.

Rapporteringen til kommunestyret er i tillegg tidvis dårlig, og vi tror ikke vi er like flinke til å bruke vår rolle som folkevalgte i stor nok grad. Vi har nok et stort spillerom som ikke blir benyttet, og vi tror mentaliteten i kommunestyret i for stor grad er slik at politikerne har hatt en tendens til å vente på saker i fra administrasjonen, i stedet for å ta tak selv.

Her har selvfølgelig alle medlemmer av kommunestyret et forbedringspotensial. Men det er litt vanskelig for oss som har lagt frem egne budsjetter i både 2008 og 2009, og stemt mot vedtatte budsjetter, å måtte ta ansvar og styring for de andre partienes budsjetter.

6.   Kommunestyret vedtok at ingen skulle sies opp som følge av driftstilpasningen. Hva mener dere om dette nå?

Fremskrittspartiet stemte mot dette i kommunestyret, og er fortsatt mot dette. Normale bedrifter må si opp folk som følge av dårlige tider, og det er ingen grunn til at kommunalt ansatte skal ha bedre vilkår enn andre ansatte. Det er viktig å huske på at kommunen er til for å sikre gode tjenester til innbyggerne, og ikke for å skape arbeidsplasser. Men skal man si opp folk, så bør man så langt det går skjerme de som produserer tjenestene – for eksempel undervisningspersonale og ansatte i eldreomsorgen.

7.  Hvilken betydning mener dere partiets forslag kan ha for bosettingen i kommunen?

Fremskrittspartiet tror i hvert fall ikke kutt i eldreomsorg og skole virker positivt inn på bosettingen, og det er nettopp grunnen til at det er viktig å skjerme disse to områdene for de store kuttene. Kvalitet i skolen er ekstremt viktig for at folk skal ønske å bosette seg her.

8.  Hvordan mener dere kommunen kan kvalitetssikre rapportene/tallmaterialet som er kommet fram i driftstilpasningsprosessen?

Vi har egentlig ikke noe annet valg enn å stole på vår egen administrasjon når det gjelder disse tallene. Hvis vi ikke kan stole på administrasjonen vår her, så kan vi ikke stole på de på andre områder heller, og en slik mistillit til kompetansen i vår egen administrasjon fører ikke noe godt med seg. Likeså må vi stole på grunnlagsmateriale i rapportene, men det betyr ikke at vi ikke kan være uenig i forhold til hvilke modeller de har valgt å se på og ikke se på, og i konklusjonene deres.