Sist oppdatert: 30.01.2009 17:42

Senterpartiet om driftstil-pasningen

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen.no har utfordret partiene til å svare på spørsmål tilknyttet driftstilpasningsprosessen. I dag legger vi ut svarene vi har mottatt fra Senterpartiet.

 

 1. Kommunestyret vedtok i 2008 at innsparingsbehovet skal være 16 millioner kroner. Etter dette har kommunen fått varsel om ekstra inntekter. Hva mener dere innsparingsbehovet er nå?

  Etter rådmannens innstilling i sak 01/9 er behovet fortsatt 16 mill. En ser av saken at en del av de innsparte midler igjen blir tilført budsjettet med økte utgifter innen bygningsmessig   
  vedlikehold  og kompetanse. Dette er nødvendig for innholdet i skolen og ikke minst  vedlikeholdsetterslep. Om netto driftsresultat bør være 3 % må nok fortsatt omstillingsmålet fastholdes på 16 mill. Konsekvensen av prosessen kan tilsi at    
  vedtatte innsparingsmål ikke kan nås. Krisepakken som nå kom med sine 3 mill i fri overføringer, er kun en engangsoverføring og gir i liten grad kommunen mer handlefrihet.
  Dette bør ses sammen med økonomiplan og sparte låneopptak.
   

 2. Hva mener dere om sluttrapportens forslag på områdene stab og støttefunksjoner, barnehage, SFO, skole, pleie og omsorg – sett i forhold til partiets program?
   

  Sp har klare vurderinger på at kommunes hovedoppgave er unge, eldre og den del av befolkningen som har spesielle behov. Vår oppgave er å fordele innkomne rammer etter dette. Når vi går inn i rapporten fra analysefasen, ser vi ut fra KOSTRA-tall og sammenlignbare kommuner at vi bruker noe mer. Det er dette som er en av hovedbakgrunnene for at nettopp disse områdene har fått fokus med nedsatte arbeidsgrupper.

  Innen stab-og støttefunksjoner følger vi prosjektgruppas innstilling med 7 tjenestesteder.
   

  Innen Oppvekstgruppas forslag nr. 3 følger vi for øvre del overføringer av elevene fra Reinli til Bagn og en kommunal barnehage for øvre del bare i Reinli. Iverksetting når lokaliteten er klar ved Bagn skole.

  For ytre del er det langt mer komplisert og vi mener flere avklaringer må til. Hva med Nes? Klassestørrelser, lokale ønsker og alternativ som må vurderes nærmere. Om vi ikke klarer å finne svar på dette før kommunestyrebehandling, må mer tid til innen vi iverksetter evt. forslag.
   

  Innen pleie og omsorg ser vi at det er nødvendig å gå for alternativ 2 som gir en omstillingstid frem til 2015. En bevarer forebyggende tiltak, men tar bekymringsfylt mye av hjemmebaserte tjenester, og vi vil følge med i den utviklingen.

  Vår bekymring knytter seg også til sammenkoblingen av aktiv nattevakt for øvre del hjemmesykepleien, Lund og Søre Vold mot hvilende nattevakt på som da tas vekk.
   

  Vi mener at økonomisk styring av kommunen er overordnet enkeltpunkt i de politiske programmene. Programmet vårt skal forplikte, og vi beklager at vi gjennom evt. en overføringer av elever fra en skole til en annen skole bryter programmet. Utfordringen ble større en forventning.
   

 3. Ordføreren opplyser at ikke lovpålagte oppgaver har en budsjettandel på ca. 10 millioner kroner. Hvilke tanker har dere om pengebruk til denne typen oppgaver sammenlignet med midler som skal gå til lovpålagte oppgaver?
   

  Lovpålagte oppgaver skal prioriteres. Noen ikke lovpålagte oppgaver virker forebyggende, eks. dagsenteret. Vi forventer at når også dette blir gjennomgått, vil noen områder fjernes eller kunne reduseres.
   

 4. Hva mener dere om eiendomsskatt og andre potensielle inntekter?

  Vi avventer arbeidsgruppa som skal se på eiendomsskatt og avgifter og deres innstilling
  .

 5. Hva vil dere gjøre for å sikre politisk styring og kontroll med budsjettene?

  Bedre styring og kontroll oppnås ved hyppigere tilbakemeldinger fra administrasjon og ta fortløpende budsjettendringer før de blir brukt. Det er vi som politikere som bestemmer og skal sette dagsorden men vi må også ta ansvar om noe går galt. Krav skal stilles, men god samhandling og dialog oppnår bedre resultater som igjen gir en god kommune og bo i.
   

 6. Kommunestyret vedtok at ingen skulle sies opp som følge av driftstilpasningen. Hva mener dere om dette nå?

  Vi følger vedtaket som er fattet om at ingen skal sies opp

 7. Hvilken betydning mener dere partiets forslag kan ha for bosettingen i kommunen?

  Ei endring må til for å få ei forsvarlig økonomisk styring. Det har vi alle et ansvar som folkevalgt og følge. Vi skal fordele rammene på en best mulig måte til befolkningen .

  Vi har i liten grad fondsreserver å ta av og årlige driften må ned på et mer nivå i forhold til rammene vi har til disposisjon. Kutt virker aldri godt på et bosetningsspørsmål, og det er viktig vi gjør velgjennomtenkte grep som smerter minst mulig.
   

  SP mener at forslagene også innebærer at kvaliteten på tjenestene fortsatt vil være så gode at folk trives, og blir boende her.
   
 8. Hvordan mener dere kommunen kan kvalitetssikre rapportene/tallmaterialet som er kommet fram i driftstilpasningsprosessen?

  Vi må vedta på så sikre grunnlag som er mulig og vi må stole på at administrasjon legger frem tall som vi kan gjøre valgene på.

  Når vedtak er fattet og vi starter på gjennomkjøringsfasen, må tall på ny gjennomgås og kvalitet sikre materielle før vi iverksetter.