Sist oppdatert: 02.06.2009 08:26

Kommunen fikk anmerkninger

ARNE HEIMESTØL
  Valdres kommunerevisjon har gjennomgått årsregnskapet for 2008 for Sør-Aurdal kommune. I et 3 1/2 siders notat får kommunen merknader på en rekke forhold.

Den mest omfattende kommentaren er knyttet til temaet økonomistyring og økonomisk internkontroll. Revisjonen slår fast at ikke alle tjenesteledere har overholdt sin rapporteringsplikt til rådmannen, men føyer samtidig til:

Men i den sammenheng er det også viktig å påpeke at det samme ansvarsområdet hadde vesentlig merforbruk i 2006 og 2007, uten at dette ble rapportert til rådmannen. Dette kan tilsi at rådmannen ut fra tilligere års erfaring burde ha fulgt opp dette ansvaret spesielt i 2008 og påsett at budsjettrammene ble holdt eventuelt budsjettavvik ble rapportert til riktig tid i 2008.

I sak 033/09 "Desisjon av Sør-Aurdal kommunes regnskap for 2008" skriver rådmannen dette:

Gjennom jevnlige tilbakemeldinger i 2008 ble formannskap og kommunestyre orientert om et forventet underskudd rundt 6 mill. kr. Disse tilbakemeldingene er basert på den enkelte tjenesteleders tilbakemeldinger på egen budsjettoppfølging overfor rådmannen. Det faktum at det reelle underskuddet ble dobbelt så stort som forventet viser at oppfølgingsrutinene ikke har fungert som forutsatt, og det har vært nødvendig med justeringer som følge av dette.

"Gavestyret" på Hedalsheimen
I et mindre punkt skriver revisjonen følgende:

Det bør etableres et "gavestyre" som forvalter gavemidler til Hedalsheimen, slik det er etablert på Sør-Aurdalsheimen. Dette er viktig for å sikre at gavemidlene brukes i samsvar med givernes ønske, og ikke indirekte brukes til saldering av kommunens driftsbudsjett. Bruk av gavemidler vil ofte gå til tiltak som mange vil mene er ordinære driftsutgifter for kommunen. Derfor anbefaler vi at budsjettansvarlige i kommunen (f. eks. styrer på Hedalsheimen) bør utgjøre mindretallet i "gavestyret, ved at andre medlemmer i "gavestyret er ansatte, brukere, eldreråd eller pårørende.

Andre punkter i tilbakemeldingen:

  • Avstemminger av årsregnskap og lønn

  • Selvkostområdene vann, avløp og feiing

  • Avskrivinger på anleggsmidler – bruk av anleggsmoduler i øk.systemet

  • Sosiale utlån – avskrivning av tap på utestående krav

  • Notehenvisninger i balansen og resultatet

Sentrale dokumenter