Sist oppdatert: 02.06.2009 09:47

Oppklaring om revisjonsberetning for 2008

ARNE HEIMESTØL
  I revisjonsbrev 1/2009 og revisjonsbrev brev av16. mars 2009 skriver Valdres kommunerevisjon og Kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune om årsregnskapet for 2008. Her blir det gitt kritikk i forbindelse med overskridelsene på 12,3 millioner kroner i 2008.

I revisjonsberetning for 2008 heter det likevel: " Vi mener at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett". Vi har spurt kommunerevisjonen om hva de ulike uttalelsene betyr. Her gjengir vi svaret vi har mottatt:

Viser til dagens telefonsamtale om formuleringen i revisjonsberetningen på Sør-Aurdal kommune.  

Vi skriver at :

"de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett".  

Siste delen av setningen, etter komma, bekrefter vi at endelig budsjett i årsregnskapet er i samsvar med vedtak i kommunestyret. 

Men i første delen av setningen i avsnittet uttaler vi oss om at disposisjonen av midler i årsregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. Vi bekrefter dette til tross for at det er et merforbruk ut over budsjett på kr 12.000.000, av dette var kr 6.000.000 ikke kjent for rådmann eller politikerne før i 2009. Dvs av budsjetterte utgifter på kr 200.000.000 er det brukt mellom 6-12 mill (3-6% av driftsutgiftene) ut over budsjettvedtak, men bruken er innenfor prioriterte tjenesteområder i kommunen. Viktig å huske på at budsjettet skal være et verktøy for økonomistyring, som sier noe om forventet størrelse på utgiftene og hvilke tjenester kommunen skal utøve.  

Til tross for dette merforbruket ut over budsjettvedtak, velger vi å avgi revisjonsberetningen uten å fremheve dette spesielt fordi :  

Informasjonen i resultatbegrepet mer-/mindreforbruket i driftsregnskapet måler nettopp dette, det måler hvordan har det gått i kommunen ifht kommunestyrets budsjettvedtak. Dvs merforbruket i Sør-Aurdal kommune på kr 12.309.609 er faktisk bruk av midler ut over kommunestyrets budsjettvedtak. Denne informasjonen er derfor lett tilgjengelig for alle brukere av kommuneregnskapet, og det skal derfor noe til før vi tar spesielt forbehold rundt dette punktet i revisjonsberetningen.  

Ansvaret for denne budsjettoverskridelsen ligger hos rådmann, som er påpekt i brev fra både kontrollutvalget i Sør-Aurdal og Valdres kommunerevisjon. 

Ett tenkt tilfelle vi kunne ha valgt å tatt forbehold i revisjonsberetningen på dette punktet, ville ha vært hvis administrasjonen hadde brukt vesentlige midler til tiltak som kommunestyret ikke har prioritert og som ligger utenfor kommunens ordinære tjeneste eller som kommunestyret har vedtatt at ikke skal iverksettes. 

Håper dette var litt oppklarende. 

Vennlig hilsen
Valdres kommunerevisjon
Åge Sandsengen
revisjonssjef