Sist oppdatert: 03.06.2009 07:03

Hvem har ansvar for hva?

Torsdag 4. juni skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle årsregnskapet for 2008. Dette viser et underskudd på 12.383.886 kroner. Valdres kommunerevisjon, ved Åge Sandseggen, har skrevet revisjonsberetning, og revisjonssjefen  har  i tillegg undertegnet brev til kommunen fra kontrollutvalget og fra Valdres kommunerevisjon.

I revisjonsberetning for 2008 heter det: "Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet.(...) De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak."

Et relevant spørsmål er hvilken oppgave et budsjett har. Er det et styringsverktøy for framtidige prioriteringer, eller er det et stykke papir – som ved et senere vedtak, etter at overskridelsene er et faktum, skal bringes i samsvar med regnskapet? Av revisjonsberetningen kan det se ut som om det siste er tilfelle.

Tidlig på høsten 2008 ble det varslet at det lå an til et underskudd på 6 millioner kroner. Midt i februar ble både ordfører og rådmann overrasket da det ble kjent at underskuddet kom til å bli omtrent dobbelt så stort som tidligere varslet. I mellomtiden ble det, så vidt vi vet, ikke gjort noen budsjettvedtak som skulle tilsi utvidelse av de rammer som var gitt.

Hedalen.no bad revisjonssjefen gi en kommentar til revisjonsberetningen, og tirsdag publiserte vi dette svaret. Her leser vi følgende:

Ett tenkt tilfelle vi kunne ha valgt å tatt forbehold i revisjonsberetningen på dette punktet, ville ha vært hvis administrasjonen hadde brukt vesentlige midler til tiltak som kommunestyret ikke har prioritert og som ligger utenfor kommunens ordinære tjeneste eller som kommunestyret har vedtatt at ikke skal iverksettes

Vi trodde det var kommunestyret som vedtok prioriteringer og at rådmannens oppgave er å styre i tråd med disse. Kommunestyret har blant annet ikke vedtatt å bruke 6,9 millioner ekstra på én etat. Et så stort beløp på en så liten etat i en kommune med 3200 innbyggere er neppe uvesentlig, og i disse dager får flere merke nettopp det.

Et annet betydelig punkt er at revisor sier at de har gått gjennom kommunens økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll.  Han tar verken forbehold eller gir noen form for presiseringer om disse forholdene. Slik revisjonsberetningen er utformet, ser det ut som om alt er i skjønneste orden. Dette får vi ikke til å stemme med det vi leser i revisjonsbrev 1.

Trenger politikere, kontrollutvalg, revisjon og rådmann en oppdatering på hvem det er som har ansvar for hva i kommunen vår?