Sist oppdatert: 05.06.2009 08:45

Alvorspreget kommunestyremøte

ARNE HEIMESTØL
  Den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, satte sitt preg på kommunestyremøtet torsdag kveld. Men andre tema ble også berørt.


Spørretimen: E16 ved Bergsund
I spørretimen fikk Statens Vegvesen kritikk for måten etaten regulerer trafikken i forbindelse med fjellrenskingsarbeider ved Bergsund. Det var Hans Erik Sørum (FrP) som tok temaet. Han viste til informasjonen vegvesenet har sendt ut i pressemelding og det som står på skilt ved Hønefoss. – Gjennomgangstrafikken er sterkt redusert, og dette fører til store tap for næringslivet.

Ordføreren sa at arbeidet som er satt i gang, er helt nødvendig. Sikkerheten til trafikkantene og de som arbeider ved Bergsund, må ivaretas. At den delvise stengingen av vegen vil få konsekvenser for både næringslivet og kommunens skatteinntekter, var han klar over. Dette er alvorlig. Ny, og mer presis informasjon om hvordan trafikken skal reguleres, vil komme, og lokaltrafikken for personbiler kan uhindret gå i begge retninger via Leirskogen når vegen er stengt ved Bergsund. E16 vil være helt åpen i fellesferien.

Spørretimen: Brukerundersøkelsen
Ole Torgeir Dokkebakke (Tverrpolitisk Kommuneliste) etterlyste brukerundersøkelsen som skal gjennomføres i forbindelse med skolesaken. Rådmannen opplyste at denne vil bli sendt ut før sommerferien. Svarfristen vil være på tre uker.

Spørretimen: Rapportering
Ola Fønhus (Sp) var opptatt av kommuneøkonomien og stilte spørsmål om hvordan rapporteringen fra tjenestelederne fungerer. Rådmannen svarte at alle etatsledere nå sender rapporter slik de skal. Avdelingen drift og vedlikehold har problemer med å holde vedtatt budsjett, og kommunestyret vil få dette som egen sak seinere, for budsjettet er ikke realistisk.

Sak 031/09: Fysioterapitjenesten
Å opprettholde fysioterapitjeneste på Nes, blir for kostbart. Dette understøttes også av brukerundersøkelse fra 2008. Rådmannen foreslo derfor å si opp driftsavtalen med Ringerike kommune og opprette 60 % ledig driftsavtale ved fysioterapitjenesten i Bagn.
Tverrpolitisk Kommuneliste engasjerte seg sterkt i denne saken og ville ha den utsatt. Dette ville ikke flertallet være med på, og rådmannens forslag til vedtak fikk klart flertall. Willy Ensink opplyste at brukerne fritt kan velge hvor de vil motta fysioterapitjenester.

Saken 32/09: Årsmelding for Sør-Aurdal kommunes virksomhet i 2008 og sak 033/09: Desisjon av Sør-Aurdal kommunes regnskap for 2008

Revisjonssjef Åge Sandseggen i Valdres kommunerevisjon innledet denne saken.

Han sa at det er stilt interessante og berettigede spørsmål til revisjonsberetningen som er lagt fram i saken. Standardformular er brukt. Han viste spesielt til denne formuleringen:

Vi mener at

  • De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert budsjett.

– Vi vet at kommunen har brukt 12,3 millioner kroner mer enn det kommunestyret har vedtatt, sa revisjonssjefen. Informasjonen rådmannen har gitt om dette, er fullstendig. I tillegg er midlene brukt til tjenesteproduksjon og ikke til aktiviteter som ikke er prioritert i Sør-Aurdal.

Revisjonssjefen minte kommunestyret om at kommunen har brukt mer penger enn den får inn – og at reservene snart er tomme. Disse bør bygges opp igjen slik at disposisjonsfondet er på 10-15 % av årlige driftsinntekter.

Hanne Blåfjelldal (FrP) sa at ingen visste at underskuddet skulle bli så stort som 12,3 millioner kroner. – De tiltakene som nå settes inn, kommer ikke for tidlig. Hun kritiserte også årsmeldingene fra tjenestelederne og mente at disse ikke er objektive.

Rådmannen sa at budsjettet for 2008 var for lavt og viste til regnskapet for 2007. – Det ble ikke lagt fram noen budsjettendringssaker i 2008 fordi kommunestyret ikke kunne vedta et budsjett som har underskudd.
Rådmannen tok selvkritikk på at han ikke hadde fulgt opp avdelingen for drift og vedlikehold godt nok.

Svein Bakke (Ap) mente at kommunen nå er i ferd med å få orden på økonomien. – Tilbakemeldingene fra tjenestelederne til formannskapet fungerer nå slik de skal. Følger vi budsjettet, kommer vi til å få overskudd på regnskapet for 2009, og dette bør vi ikke disponere.