Sist oppdatert: 07.06.2009 08:11

Sør-Valdres opplevelser skal løfte nedre del av Valdres

  Gjennom hele siste vinter har en gruppe med representanter fra næringslivet i Hedalen, Begnadalen og Nes i Ådal hatt jevnlige arbeidsmøter. Fokuset har vært på samhandling mellom lokale krefter i reiselivet og næringslivet for øvrig, og hvordan et samarbeid kan gjøre de tre bygdene sterkere og mer konkurransedyktige.


Styret i Sør-Valdres opplevelser. Fra venstre: Rasmus Piltingsrud, Tor Ingar Nordby, Kristoffer Landsend, Harry Heggerustad, Ole Bjarne Strømmen. Trude Frøislihagen Dokken var ikke til stede da bildet ble tatt.

En hovedutfordring er å gjøre området mer synlig i reiselivssammenheng. Det har vært et ønske at en større andel av de gjennomreisende kan bli tilreisende, og i stigende grad benytte seg av de allsidige tilbudene området kan by på. Gjennom økt synliggjøring skal tilbudene bli mer attraktive, også for lokalbefolkningen i de tre bygdene. En må forvente at økt satsning på reiseliv også skal gi positive ringvirkninger for det øvrige næringslivet i området.

Som et resultat av dette arbeidet ble Sør-Valdres opplevelser BA dannet 23. april. Sør-Valdres opplevelser (SVO) skal koordinere utvikling og profilering av medlemmenes reiselivstilbud i Hedalen, Begnadalen og Nes i Ådal, og dessuten kunne bistå i forbindelse med profilering av øvrige varer og tjenester. Allerede ved stiftelsen har Sør-Valdres opplevelser fått om lag 30 bedrifter og næringsdrivende som medlemmer. Foreningen vil arbeide kontinuerlig for å øke medlemstallet.

Med fokus på områdets egen identitet ønsker SVO å bidra til en bevisstgjøring av ressursene og mulighetene i de tre bygdene. Samtidig skal SVO arbeide med å styrke forbindelsen mellom reiselivet i Valdres og det sentrale Østlandsområdet. Samlet danner de mange tilbudene i Sør-Valdres et godt grunnlag for en miljøvennlig, bærekraftig turisme. Nøkkelen ligger først og fremst i et rikt spekter av natur- og kulturopplevelser, nennsomt innpasset i lokalsamfunnet. SVO ønsker f.eks. å stimulere til satsning på gårdsturisme og nye tiltak i utmarka, og håper derfor å øke oppslutningen blant interesserte bønder og andre grunneiere.

Siden august har prosjektleder Hanne Stene Kleven vært en viktig ressurs i forbindelse med utviklingen av fundamentet for SVO. Med bakgrunn fra reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer har hun vært engasjert som stipendiat av Nes Vel og Bygdeutviklingslag. ”Mitt engasjement avsluttes snart”, forteller Stene Kleven, men legger til at en viktig prioritet nå er å få på plass en god finansiering. ”En reiselivskoordinator på permanent basis vil være en uvurderlig ressurs for Sør-Valdres videre framover”, sier Stene Kleven.

Styret i SVO, som er sammensatt av representanter fra Hedalen, Begnadalen og Nes i Ådal, vil arbeide for å øke synligheten for de tre bygdene som en helhet. ”En hovedutfordring er å få tilrettelagt, koordinert og fokusert tilbudene, slik at de fremstår tydeligere overfor markedet", sier styreleder Kristoffer Landsend. Han legger til at SVO, i tillegg til egne aktiviteter og ressurser, legger opp til et samarbeid med det øvrige reiseliv og næringsliv i Valdresregionen. ”Vi skal supplere hverandre, ikke konkurrere”, sier han. ”Ettersom SVOs nedslagsfelt strekker seg over fylkesgrensen, legger vi dessuten opp til et samarbeid med både Buskerud og Oppland fylke, samt Innovasjon Norge på begge sider av fylkesdelet.”

Viktige og naturlige regionale samarbeidspartnere vil være lokale bygdeutvalg, Sør-Valdres Utvikling, Valdres natur- og kulturpark, Valdres Destinasjon og Ringerike Reiseliv. ”Gjennom samarbeid med alle relevante partnere ønsker vi å bidra til økt fokus på reisemålet Valdres som en helhet”, sier Landsend.

Som et første synlig resultat av dannelsen av SVO, er nå en felles nettside – Opplev Sør-Valdres! – på plass på http://www.sor-valdres.no. ”Foreløpig er nettsiden i sin spede begynnelse, men den vil kontinuerlig bli utvidet med interessant, lokalt stoff. Vi håper at både tilreisende og fastboende vil få glede og nytte av sor-valdres.no”, avslutter Landsend.