Sist oppdatert: 14.05.2009 06:58


Fekjærtunet tar form

ARNE HEIMESTØL
I Fekjær pågår det spennende byggeaktivitet. I september vil fem overgangsboliger, hver på 50 kvadratmeter, være klare til bruk. Boligene skal benyttes av pasienter som er utskrevet fra Fekjær psykiatriske senter, men som trenger et overgangsopphold med alternativt tilbud på inntil to år.


Fra venstre: Randi Opdal (fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse NAV Oppland), Paul Bowden (assisterende enhetsleder Fekjær Psyk. Senter), Emmy Bakkom (karriereveileder Valdres Kompetansevekst), Gunnar Fossholt (assisterende enhetsleder Fekjær Psyk. Senter), Helga Perlestenbakken (NAV Valdres Sør-Aurdal), Tor Anders Perlestenbakken (assisterende enhetsleder Fekjær Psyk. Senter), Stig Solbrekken (rådgiver helse/sosial Sør-Aurdal kommune), Kåre Idsø (avdeling for psykose og rehabilitering Sykehuset Innlandet) Bjørn Martinsen (karriereveileder Valdres Kompetansevekst) og Elling Fekjær (enhetsleder Fekjær Psyk. Senter)

Fekjærtunet, som boligene kalles, ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt både nordover og sørover i bygda. Her har en brukt både stav- og lafteteknikk, og alle husene med tilhørende overbygninger vil få torvtak. Furumaterialene er hentet fra Krødsherad. Tunet, med grøntareal, skal være bilfritt og omkranset av skigard. Et kunstig tjern blir det plass til der en har hentet masse til utbyggingen.

Alle boligene har peisovn, og det satses ellers på elektrisk oppvarming. Dag Magnussen, som tegnet tilbygget til Hedalsheimen og Sør-Aurdalheimen, har vært arkitekt.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 7,4 millioner kroner. Momsen får en refundert, Husbanken gir støtte til 25 % av byggesummen og lån til resten. Prosjektet er organisert på samme måte som byggekomplekset i Bronbakklia, og bak stiftelsen Fekjærtunet står Elling Fekjær.

– Ei stund var hele prosjektet truet, forteller Elling. – Vi hadde fått inn to anbud, og de lå høyt over det vi kunne makte økonomisk. Løsningen ble å engasjere Krødsherad Laftebygg og bruke Gunnar Fossholt som prosjektleder.

Flere aktører

Psykiatrisk poliklinikk ved Fekjær psykiatriske senter skal ha den faglige ekspertoppfølgingen av pasientene i boligene. Et ambulerende team med 3-4 fagstillinger skal yte spesialisthelsetjenester.

Sør-Aurdal kommune vil yte nødvendige sosiale tjenester som styres av pasientenes individuelle plan og forpliktende avtale med innleggende kommune.

– Sør-Aurdal kommune har stilt seg positiv til prosjektet fra første stund, sier rådgiver Stig Solbrekken. Han peker på at kommunen vil kunne ha stor nytte av faglig kontakt med Fekjær. I tillegg betyr det nye prosjektet flere arbeidsplasser i kommunen. – Kommunen har lyst ut en egen stilling knyttet til sin del av prosjektet, og denne blir finansiert av eksterne midler. Prosjektet skal altså ikke bli en utgiftspost for Sør-Aurdal. Det er pasientenes hjemkommuner som skal betale for oppholdet.

Arbeids- og aktivitetstilbud vil stå sentralt i prosjektet. Dette må tilpasses den enkelte pasient ut fra interesser, ferdigheter og sykdomsnivå. Prosjektet fikk for andre halvår 2008 tildelt 5 tiltaksplasser fra NAV Oppland. Arbeidstiltaksbedriften i Valdres -Valdres Kompetansevekst – skal lede arbeidet knyttet til de 5 tiltaksplassene. De skal disponere den kommunale arbeidsbasen Kroken. som ligger i ideell avstand og som har utstyr, innredning og fasiliteter, som egner seg godt for brukerne.

Prosjektet er plukket ut som NAV Oppland sitt prosjekt for deltakelse i det nasjonale fagutviklingsprogrammet ”Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus”. Tiltak i åtte fylker er med i denne satsningen som følges opp av Helsedirektoratet og NAV.

Mål

Gjennom dette prosjektet vil en prøve ut nye behandlingsmetoder som skal tilpasses brukere som har problemer med å gå direkte tilbake til samfunnet etter behandlingsopplegg på Fekjær. Hovedmålene er da:

  • å prøve ut nye behandlingsmetoder
  • styrke spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til målgruppen
  • trening med sikte på å kunne fungere i hjemkommune
  • utvikle tjenlige samarbeidsformer mellom alle involverte parter i prosjektet.

– Vi håper at de erfaringer vi gjør gjennom dette prosjektet, skal ha positiv betydning for tilsvarende satsing andre steder i landet, sier Elling Fekjær.

  • Les mer om prosjektet her.