Sist oppdatert: 01.05.2009 05:24

Bred enighet om økonomi

ARNE HEIMESTØL
  Budsjettoppfølging/tilbakemelding første kvartal 2009 og endring av drifts- og investeringsbudsjettet var tema på kommunestyrets møte 30. april. Det var bred enighet om at lønnsutgiftenes andel av totalbudsjettet må bli mindre. Innsparingsbehovet/det økonomiske omstillings-behovet som er vedtatt tidligere, står fast.

Les saksdokumentene her.

KS-018/09 Vedtak:

  1. Kommunestyre presiserer at mål om reduserte stillingsressurser må komme som en følge av det pågående driftstilpasningsprosjektet.

  2. Om kommunen, gjennom sine nedsatte arbeidsgrupper avdekkes behov for reduksjon av stillinger utover det som kan håndteres gjennom naturlig avgang om omplasseringer. Da må dette gjøres gjennom en kartlegging av arbeidsområder og oppgaver som underlag for den videre håndtering. Som ledd i driftstilpasningen forutsettes redusert inntil 10 stillinger redusert innen 1/1 2010 som et delmål, innenfor de områder som skal nedbemannes iht til kartleggingen og ny definisjon av nivået som skal tilbys på våre tjenester. Det forutsettes at de arbeidsrettslige sidene ved prosessen ivaretas innen for rammen av Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser.
    Dette må komme tilbake til formannskapet før det skal realitetsbehandles.

  3. Grunnlaget for det partssammensatte samarbeidet i driftstilpasningsprosjektet videreføres jfr ”Suksessfaktorer” slik de er beskrevet i vedtatte prosjektplaner.

  4. Tilbakemeldinger fra resultatenhetene må følges opp slik at samtlige avgir tilbakemelding innenfor fristen.”

  5. Kommunestyret er bekymret over den høye andelen av driftsbudsjettet som går til lønninger, og mener at antall stillinger i kommunen må reduseres.

  6. Kommunestyret vil be rådmannen være varsom i forhold til å lyse ut ubesatte stillinger utover det som kreves i forhold til å utføre lovpålagte oppgaver.

  7. Kommunestyret ber om at områdene skole og eldreomsorg skjermes, og at man prioriterer de ikke lovpålagte oppgavene i forhold til nedbemanning.

Tilbakemelding om økonomisk status etter første kvartal tas til etterretning. 
Sør-Aurdal kommunes drifts- og investeringsbudsjett for 2009 justeres i samsvar med vedlagte budsjettendringsskjemaer.  Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas.
 

Relatert oppslag:

(Kommunestyrets vedtak er ordrett gjengitt.)