Sist oppdatert: 22.05.2009 07:24

Skogtaksering i Sør-Aurdal

NILS IVAR GRØV
 

Skogen i Sør Aurdal skal takseres for å gi skogeierne en oppdatert oversikt over sine ressurser og bidra til et bærekraftig skogbruk – økonomisk og miljømessig.

 

Det et planavdelingen i Mjøsen Skog som skal utføre taksten. Kontaktutvalget for skogbruk i Sør-Aurdal, som består av skogeierlagsleder(e) , skogbruksledere i Viken Skog og herredskogmester, har prosjektansvaret.

 

Det produktive skogarealet i Sør-Aurdal er på drøyt 600 000 daa, så det er mange trær som skal under lupen. Arealene er fordelt på vel 700 eiendommer.
 

Skogtaksering er en omfattende prosess som går over flere sesonger. For vårt vedkommende ble fotograferingen utført i 2008, og ferdig planprodukt leveres i 2011.
 

Det starter med fotografering som foregår med flybåren laser. Dette kan utføres helt ned på enkelttre nivå. I en slik områdetakst som dette er, velges en arealbasert lasertakst for å beregne tømmervolumet. Dette gir mange data og grunnlag for gode beregninger av skogen. Skogplan er en ressursoversikt  ment som et verktøy  for å kunne ta gode beslutninger innen forvaltning av skogen. Forslag til hvordan skogen og hvert enkelt bestand kan/skal behandles, kan også bestilles.

 

Forrige takst var først på 1990-tallet. Metodene har utviklet seg mye siden den gang, og planene kan i dag leveres helt digitale både på data og kartverk. De som ønsker det, kan få planen inn på sin egen GPS med kart og informasjon over egen eiendom. Denne GPS-en kan selvfølgelig også benyttes med ordinære kartverk for turbruk etc.
 

Miljøregistreringer i skog er et krav for å kunne omsette tømmer gjennom de store tømmerkjøperne i dag. Dette registreres inn i planene eller kan bestilles som egen registrering av skogeieren.

 

Det finnes i dag også databaseverktøy som gjør at en kan bestille et abonnement for å holde planen sin oppdatert i forhold til data som en selv registrerer inn på sin egen PC. Etter hogst kan en for eksempel gå rundt hogstfeltet med GPS og registrere inn området.

 

Alle skogeiere skal ha fått tilsendt informasjon om taksten. Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med følgende:
 

Arild Haglund   61 34 85 32
Monica Hagenborg      97 51 02 02 
Gaute Hjelde  95 97 30 07