Sist oppdatert: 24.05.2009 16:45

Om Kulturvernplanen for Vassfaret

DRIFTSSTYRET FOR KULTURVERNPLANEN
  I 1985 ble en stor del av Vassfaret og Vidalen vernet. En del av verneområdene er definert som indre vassfaret landskapsvernområde, og dette området utgjør ca. 42 km2 beliggende på over 40 grunneiendommer i kommunene Sør-Aurdal, Flå og Nes.

I vernereglene for dette området heter det bl.a.:

Formålet med vernet er å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandsområdet og kulturverdier knyttet til dette området. Samtidig skal området kunne nyttes til naturopplevelse, undervisning og forskning og være leveområde for planter og dyr.

Av dette området igjen er 6 grunneiendommer, fem i Sør-Aurdal og én i Flå, med i ”Avtale om gjennomføring av kulturvernplanen for deler av indre Vassfaret landskapsvernområde”. Avtalen er inngått mellom disse 6 eiendommene som den ene part og Fylkesmannen i Oppland som den annen part. Avtalen ble inngått ca. 1990 og er sist revidert i 2003.
Formålet med kulturvernplanen er å ta vare på, gjenskape og formidle en del av det gamle miljø fra den tiden skogsdriften foregikk ved hjelp av hest og fløting. Utgangspunktet for avtalen er at grunneierne for disse seks eiendommene skal holdes økonomisk skadesløse.

Selv om mange nok ”bare” forbinder Kulturvernplanen med selve brøtningen, og kanskje med hest i skogen, så er planen atskillig mer omfattende. Det er gjennom Kulturvernplanen at driften for disse nevnte 6 eiendommer gjennomføres, og da i tråd med godkjente skogbruksplaner.

Gjennom mange år er mye av intensjonen med avtalen oppfylt. På begynnelsen av 2000-tallet begynte det derimot å bli synlig at det var mange utfordringer knytt til Kulturvernplanen. For det første var kostnadene knytt til gjennomføringen høyere enn både hva avtalen tillot, og høyere enn det fondet uansett kunne bære i særlig mange år. Samtidig var Kulturvernplanen helt nede i 40% av det kvantum som etter avtalen skulle drives ut. Det har derfor de senere årene vær jobbet til dels mye med å finne frem til en driftsform som er mulig å gjennomføre rent økonomisk.

Det som så i tillegg til de økonomiske utfordringene er blitt synlig de siste årene, er at det hogstkvantumet som skogbruksplanene viser for de 6 nevnte eiendommer, i beste fall er svært vanskelig tilgjengelig. Det pågår et arbeid, som involverer både grunneierne, Viken Skog, kommunen og fylkesmannen, med å finne ut av disse utfordringene. Hva dette arbeidet ender opp i, og hvor lang tid det tar er det vanskelig å si noe klart om.
Utfordringen er altså kort fortalt at Kulturvernplanen med tilhørende fond er knytt opp til driften av 6 konkrete eiendommer. D.v.s. at i perioder det av forskjellige årsaker ikke blir hugget noe på disse eiendommene, så kan det heller ikke gjennomføres brøtning eller annet i regi av Kulturvernplanen.

Driftsstyret jobber med å arrangere et seminar for bl.a. grunneiere og myndigheter, knytt til Kulturvernplanen og hvilke muligheter som er mulig å tenke seg fremover. I den forbindelse forsøkes det også gjennomført et åpent informasjonsmøte i Vassfaret på ettermiddagen lørdag 20. juni. Dette arrangementet er ikke helt i boks enda, men det jobbes ut fra at dette kan bli en ettermiddag / kveld med både informasjon, diskusjon, underholdning og litt enkel servering. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette forholdsvis snart.