Sist oppdatert: 04.05.2009 21:58

Skrivefeil

ASSISTERENDE RÅDMANN KARIN STEGARUD
  Dessverre kom det med en feil i utskrift av vedtaket i sak 18/09. Vedlagt følger rett utskrift av vedtak i sak 18/09.
 

KS-018/09 Vedtak:

1)  Kommunestyre presiserer at mål om reduserte stillingsressurser må komme som en følge av det pågående driftstilpasningsprosjektet.

2)  Om kommunen, gjennom sine nedsatte arbeidsgrupper avdekkes behov for reduksjon av stillinger utover det som kan håndteres gjennom naturlig avgang om omplasseringer. Da må dette gjøres gjennom en kartlegging av arbeidsområder og oppgaver som underlag for den videre håndtering. Som ledd i driftstilpasningen forutsettes inntil 10 stillinger redusert innen 1/1 2010 som et delmål, innenfor de områder som skal nedbemannes iht kartleggingen og ny definisjon av nivået som skal tilbys på våre tjenester. Det forutsettes at de arbeidsrettslige sidene ved prosessen ivaretas innen for rammen av Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalens bestemmelser.

Dette må komme tilbake til formannskapet før det skal realitetsbehandles.

3)  Grunnlaget for det partssammensatte samarbeidet i driftstilpasningsprosjektet videreføres jfr ”Suksessfaktorer” slik de er beskrevet i vedtatte prosjektplaner.

4)  Tilbakemeldinger fra resultatenhetene må følges opp slik at samtlige avgir tilbakemelding innenfor fristen.”

5)  Kommunestyret er bekymret over den høye andelen av driftsbudsjettet som går til lønninger, og mener at antall stillinger i kommunen må reduseres.

6)  Kommunestyret vil be rådmannen være varsom i forhold til å lyse ut ubesatte stillinger utover det som kreves i forhold til å utføre lovpålagte oppgaver 

 

KS-019/09 Vedtak:

1.       En ser at vi ikke makter en bygging av ny sentralskole i Garthus i nærmeste framtid.

2.       Avstander fra ytre del tilsier at også Bagn alternativet ikke er tilrådelig.

3.       Endelig vedtak om skolestruktur vedtas i september 2009 etter spørreundersøkelsen.