Sist oppdatert: 09.03.2009 19:32

Årsrapport 2008 for Hedalen menighet

  Menighetens årsmøte ble holdt på Ildjarntunet 20. april. Avgåtte medarbeidere, Solveig Sukke Liodden og Herman Sukke ble takket for sin innsats gjennom mange år. Mentor Cecilie Hodø orienterte om trosopplæringsprosjektet
 
Menighetsrådets sammensetning
Eldor Bråthen leder,

Ingeborg Aaslie nestleder,
Turid Auren Klemmetsrud, kasserer og medlem i kirkelig fellesråd,
Astrid Braut sekretær,
Eiliv Lønningen, sokneprest.
Ragnar Garli, fast møtende vararepresentant og menighetsrådets kontaktperson i trosopplæringsprosjektet.
 
Dette menighetsrådet er nå inne i siste året av den 4-årsperiode det er valgt for. Nytt menighetsråd skal velges 13.og 14.september og tiltrer 1. november. Neste valgperiode er satt til to år, og menighetsrådet håper alle som blir spurt om å stille til valg, tar utfordringen. Vi vil i tillegg anmode alle om å bruke stemmeretten. Alle medlemmer av Den norske kirke som er født før utgangen av 1994, har stemmerett. For å bli valgt inn i menighetsrådet må man ha fylt eller fylle 18 år innen utgangen av 2009.  
 
Virksomheten i tall
2007 i parentes
Det er holdt 37 (34) gudstjenester, derav 34 i Hedalen stavkirke. Antall deltakere: 2007 (2489), i gjennomsnitt: 54,2 (73,2).
Etter oppgang fra 2006 til 2007 viser antall deltakere per gudstjeneste nå en viss nedgang.
Døpte: 11 (10), derav tilhørende soknet 10 (4).
Konfirmanter 3 (8)
Vigsler 2 (5), derav minst en ektefelle bosatt i soknet 1 (0),
Gravferder 9 (7)
 
Medarbeiderstaben
Det har ikke vært endringer i den staben som er direkte tilknyttet Hedalen kirke. Torhild Grønhaug er ansatt som ny sekretær for fellesrådet og har kontortid i Hedalen på tirsdagene. Menighetsrådet vil takke samtlige for pliktoppfyllende og god innsats.
 
Trosopplæringsprosjektet ” Størst av alt.”
Avtalen mellom Hedalen menighet, som forsøksmenighet, og Kirkerådet ble undertegnet i juni 2004 og utløp 31.12.2008.
Prosjektet har vært rettet mot aldersgruppa 0-18 år.
Prosjektleder Eiliv Lønningen har utarbeidet en fyldig rapport og uttaler at vi nå må belage oss på en kortere eller lengre mellomperiode. Prosjektmedarbeider Gry Merete Grøndahl skulle egentlig ha sluttet til nyttår, men har fordelt noe av sin arbeidstid utover våren. Hun er f.t. i morspermisjon og slutter som prosjektmedarbeider til sommeren.  .
Menighetsrådet er enig med prosjektleder i hans vurdering. Ressurstilgangen for Sør-Aurdal kirkelige fellesråd og Valdres prosti er uavklart, men det er realistisk å anta at Hedalen menighet ikke vil få så store økonomiske tilskudd som de vi har fått i forsøksperioden.
Konfirmantforberedelse og det kontinuerlige arbeidet i Salto og Huk har vært og er en grunnpilar i arbeidet. Salto og Huk er for en stor del basert på frivillig innsats og kan videreføres så lenge menigheten makter å ta vare på og rekruttere frivillige medarbeidere. I den grad virksomheten krever økonomiske ressurser, vil den til enhver tid måtte tilpasses de midler man får til rådighet.
Utenom det kontinuerlige arbeidet er det arrangert fest for konfirmantene og Expeditionshelg.    
 
Menighetens misjonsprosjekt
27.jan. 2008 undertegnet vi avtale med Misjonsallianse. Menighetsrådet valgte å gå inn for et konkret, diakonalt prosjekt rettet mot barn og unge. Vårt innsamlingsmål er kr.15000, og pengene skal gå til fotballbane i havnebyen Guayaquil i Ecuador. Avtalen utløper 27.okt.2009.
 
Hedalen stavkirke som kulturkirke og turistmål
Markedsføring og omvisning ble tatt opp på tema møte (menighetsmøte) i mai. På dette møtet deltok kirkeverge Kristen Mathias Hyrve og Jahn Børe Jahnsen. Jahnsen orienterte bl.a. om Pilegrimsveien gjennom Valdres som begynner ved Hedalen stavkirke.
Guri Amundsplass tok initiativ til to godt besøkte orgelkonserter, med ”någå attåt”, i ferietida. Herman Sukke og Svein Breen laget nytt skilt til å sette oppe ved vegen. Menighetsrådet vil takke alle tre for gode initiativ og fin gjennomføring.
I samarbeid med Jørn Hilme-stevnet ble det arrangert kirkekonsert. Vi har sagt oss positivt interessert i ny konsert 21.juli 2009, og vi håper denne tradisjonen er kommet for å bli. Vi håper også på nye ”Guri-konserter.”
Rikskonsertene arrangerer i forbindelse med Kulturminneåret 2009 konsert i noen norske stavkirker. En av disse konsertene vil bli arrangert i Hedalen stavkirke 12.august.
Omviserne våre gjorde også denne sommeren godt arbeid. Sammen med pliktoppfyllende innsats av kirketjeneren og fint stelte graver bidrar dette til positiv presentasjon av Hedalen og Hedalen stavkirke.
Vi har foreløpig ikke klart å få noen til å lage nytt prekestolklede.
 
Noen glimt fra virksomheten for øvrig
En del gode tradisjoner er ført videre. Vi nevner:
- Påskeandakt ved Gunnvang, i samarbeid med Hedalen Røde Kors Hjelpekorps. Det er igjen grunn til  å takke Harald Liodden for det arbeidet han legger ned i forbindelse med denne påskeandakten. Ingrid Lundby har gitt gode økonomiske bidrag.  -    - Vi over 60 på Nordre Lokalet, med økonomistøtte og annen medvirkning fra Hedalen Helselag.
- Dugnad på kirkegården før 17.mai.
- Blomsterutdeling før jul til hedølinger over 80 år.
 
Avslutning
Menighetsrådet vil til slutt få rette en varm takk til lønna og ulønna medarbeidere i Hedalen menighet. Vårt håp er at det må lykkes å engasjere enda flere til de utfordringene vi og neste menighetsråd vil stå overfor.  

Relatert sak: