Sist oppdatert: 10.03.2009 06:43

Nøkkeltall for Sør-Aurdal kommune

ARNE HEIMESTØL
Om ikke lenge legger Sør-Aurdal kommune fram årsregnskap for 2008. Vi har fått en oversikt fra rådmannen som viser lønn og sosiale utgifter i prosent av sum driftsinntekter.

I forbindelse med driftstilpasningsprosjektet har lønnsandelen av kommunens totale regnskap vært drøftet. Nedenfor vises utviklingen fra 2000-2008. Fra 2007 til 2008 økte prosentandelen fra 59,8 til 63,2. Sosiale utgifter økte fra 10,7 til 11 %.

– Det er regnskapstall jeg har brukt her, og tallene for 2008 er foreløpige ettersom regnskapsføringen ikke er avsluttet og revidert. Variasjonen i sosiale utgifter kommer hovedsaklig av endringer i arbeidsgiveravgiften, men også pensjonspremiene varierer noe fra år til år, skriver rådmann Erland Odden.

Kostra

Kostra-tallene for 2007 gir interessant informasjon. De viser at Sør-Aurdal kommune ligger over landsgjennomsnittet på en rekke områder, blant annet disse: Frie inntekter, netto lånegjeld per innbygger, netto utgifter til pleie- og omsorgstjenester, andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner , fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, netto driftsutgifter til barnehager, andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning og netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring.

Kommunen ligger under landsgjennomsnittet på blant annet disse områdene: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenest
e.

  • Se tallene for 2007 her.

Andre tall