Sist oppdatert: 10.03.2009 19:52

Om hundre år er allting glemt…

GUNN KARIN FOSSHOLM

På et tidspunkt i livet må de fleste av oss gjennomgå, fordele og forvalte tidligere generasjoners gods og gull. I Liesbråten har vi nå begynt på en oppryddingsprosess i gamlebygningen der vi gjennomgår skuffer, skap, kommoder og ”you name it”.

Her må vi gjennom to generasjoners gjøren og laden, og da er det godt at Mekkel(83) kan være med oss på noe av dette. Av og til støter vi på en del små ting og tang som vi ikke vet hva er, eller hva det ble brukt til. Da er det kjekt å kunne innhente kunnskap hos den eldste i familien.

På vår ”vandring” gjennom generasjonene fant jeg et prøvenummer av avisa Valdres fra 1903. Ifølge Wikipedia er dette det første eksemplaret som ble utgitt. Avisa består av ett eneste ark - A1-format, som er brettet sammen til et hendig A4- format. Teksten er noe krevende å lese, ikke så mye på grunn av målforma, som jeg antar må være riksmål, men på grunn av bokstavformene. Øverst på første side står det følgende:

Nyheds-og Avertissementsblad for Valdres lørdag 14de Mars 1903. Udkommer foreløpig 2 gange ugentlig- Tirsdag og Fredag- og koster Kr. 2.60 aarlig, Kr 1.30 halvaarlig. Prøvenummeret er trykket i ”Opl” trykkeri af den grund at vort eget Trykkeri ikke endu er i stand. Avertissements-prisen er 10 Øre Korpuslinjen. Paa 1ste Side dobbelt.

Det er i hvert fall lite å si på abonnementsprisen den gangen… I dag må vi betale kr1690.- pr år. Det betyr at prisen har økt 64900 % i løpet av 106 år! Prisen var sikkert nokså gunstig etter den tidens satser også, for de var nok interesserte i å få flest mulig abonnenter så raskt som mulig. Avisas oppfordring til leseren om å spre nyheten vitner om det: "Alle der mottager dette Numer af Bladet bedes venlig at forevise det ogsaa til sine Kamerater og Naboer.

Spyt ikke!

En spyttebakke er heldigvis ikke noe vanlig syn i dag. Den yngre generasjonen vet vel knapt hva det er, selv om det visstnok er en økende tendens blant ungdommen til å bruke både snus og skråtobakk. Jeg tviler på om redaktøren i avisa ”Valdres” i 2009 finner det nødvendig å minne folk om at de ikke bør spytte på gulvet i sitt eget hjem.. For 106 år siden var det etter alt å dømme et ganske aktuelt tema:

Om Spytning skriver Dr Halvdan Hofsted(stad?) i sin nylig udgivne Lærebog i Sundhedspleie: Spyt overhodet aldrig, i alfald saa sjelden som mulig. For det første er spytningen skadelig af den Grund at Spyttet er en Vædske som vi har bruk for til Fordøielsen. For det andet kan Spyttet være farligt for andre, da det kan indeholde og overføre ikke alene Tæringssmittestoffet, men ogsaa andre Smittestoffe For eksempel Difterismittestoffet. Det er rent ut sagt et Griseri at se hvorledes våre Gader, Fortauge, Trappegange, Jernbanevogner, Forsamlingssale og Hjemmenes Gulve ofte er fulde av svære Spytteklatter og dette Griseri træder vi i og føre med os overalt. Spytning vidner om Hensynsløshed mod fine Medmennesker, Tankeløshed og Mangel paa Dannelse. Spyt derfor mindst mulig og i alfald i Spytbakke!

Til Spirituosa…

Alkoholkonsumet blant befolkningen var et tema da som nå. I en liten notis står det skrevet:

Til Spirituosa bruger Arbeiderne i England gjennemsnitlig hver 170 Kroner aarlig. I Tyskland udgjør Udgifterne i samme Øiemed 112 – 160 Kroner. Ogsaa i flere andre Lande som Sverige, Danmark og Norge sluger Arbeidernes alkoholforbrug 10-20 Pst af Indtægten.

Jeg fristes til å leke meg litt (ukritisk) med tallene:

  • Hvis 170 kr utgjør 15 % av årsinntekten så skulle den totalt bli 963,33 kr pr år. Dette tilsvarer vel i underkant av en gjennomsnittlig daglønn i dag...

  • Hvis man i 1903 brukte ca 170 kr pr år på alkohol, og 2,60 kr på avis(kun Valdres), så blir dette ca 650 ganger så store utgifter til alkohol som til avis.

  • Hvis vi legger dagens avispris på ”Vallersen”(1690,- pr år) til grunn og gjør en forholdsvis sammenligning til i dag, så skulle de gjennomsnittlige utgiftene til alkohol komme opp i 1690 kr x 650 = 1 098 500 kr pr person pr år.

  • Hvis vi handler polvarer for denne summen, for eksempel rødvinsflasker til ca kr 100 pr stk, så blir dette 10985 stk. Fordeler vi disse på 365 dager så er vi tett oppunder et alkoholkosum på 30 flasker rødvin pr person pr dag!

  • Og hvis alkoholkonsumet for 100 år siden var like stort som dagens konsum ble(i det underlige eksemplet mitt ovenfor) så hadde ei flaske rødvin kostet ca 1,5 øre(170kr: 10985 0,015kr)

  • Hvis alkoholreklamen fra 1903 hadde oppgitt prisene på sine varer, så hadde jeg neppe gjort meg alle disse fullstendig meningsløse og unødige anstrengelsene til ingen som helst nytte...

Akk ja, Det er nok ikke alt som er like enkelt å sammenligne etter 100 år, men… Lars Kolstad vakre dikt som omhandler presseskikk har neppe mindre aktualitet i dag. Dette diktet prydet 1ste side av første utgave av avisa Valdres 14de Mars 1903. Nå skal diktet få pryde slutten på innlegget mitt. Mens vi i Liesbråten vandrer videre, så kan jo leseren dvele ved innholdet og fundere litt på om det er slik at allting er glemt etter 100 år…

Til Bladet ”Valdres”

Valdres og som andre Dale
nu skal faa sit eget Blad,
hvor enhver med Fynd kan tale
og kan synge sine kvad.
Held dig følge under Kavet!
nyt er bladet, stort er Kravet.

Fæst din Rod i moderjorden
ved at skille Klinten fra!
pant i stedet Fred og Orden,
gjør en mindre god til bra!
Lær at velge, lær at vrage,
Saa det bedste blir tilbage!

Vei med Guldvægt Tidens Tanker.
før du sprede disse ud,
se det er det bedste Anker-
ogsaa Pressens første bud
Kiv og Sladder, hele Hurven-
kast det ned i Papirkurven.

Stæng din Port for Klikkevæsen,
brug saa saksen med forstand;
Mangt et Blad er tat ved Næsen
af den blinde partimand;
kun det ædle og det skjønne,
vil de bedste Folk belønne.

Følg mit Raad og du vil finde,
at dit Ord får Tryllekraft,
som det spredte Folk kan tvinge
sammen til en Heltemagt,
der skal binde Valdres sammen
stort og gildt til fryd og gammen.

Lars Kolstad