Sist oppdatert: 23.03.2009 07:24

Sør-Aurdal AP om kommuneøkonomien

 

Hva kan gjøres for å hindre nye underskudd i Sør-Aurdal kommune? Dette spørsmålet har Hedalen.no stilt til Sør-Aurdal Ap ved varaordfører Svein Bakke. Her er svaret vi har mottatt:

 

Tiltak nr. 1

Få kontroll over pengebruken i kommunen. Begrepet merforbruk i forhold til budsjett må bort. Første steg er at man etablerer et system som oppdager merforbruk i tide, og kan gjøre noe med det før det er for seint.

Denne jobben er i full gang. Rådmannen har etablert et tilbakemeldingssystem fra enhetslederene én gang per måned. Det er et skjema med budsjettsituasjonen per tiende hver måned. Ved avvik skal skjemaet inneholde tiltak for å rette opp eventuelle avvik så fort som mulig. Disse tilbakemeldingene skal også legges fram for formannskap/økonomiutvalg for politisk behandling. Denne rutinen har, av ulike årsaker, vært for dårlig de to siste årene.

Vi bruker mer penger enn vi har på tjenesteyting i Sør-Aurdal.  Tiltak vi får tilbakemelding om, på før nevnte skjemaer, vil ganske sikkert gå på reduksjon av tjenestetilbudet. Det er et politisk ansvar å bestemme nivået på disse tjenestene. Det er også et politisk ansvar å legge budsjetter som er i samsvar med de tjenester vi kan yte for de kronene vi har til disposisjon. Dette er kommunestyrets ansvar.
 

Tiltak nr. 2

Tilbakemelding fra enhetsledere 10 dager etter lønnsutbetaling. Dette for å ha full kontroll med vikar/overtidsbruk i forhold til budsjett. I forbindelse med bruk av vikar/overtid er det foreslått å opprette en vikarpool.
 

Tiltak nr. 3

Det er nedsatt tre arbeidsgrupper som skal gå gjennom ledelse og arbeidsgiverpolitikk, framtidig system for planlegging/ styring og økonomi. Arbeidsgruppene er sammensatt av 3 politikere, 2 fra administrasjonen og 1 tillitsvalgt. Ordfører og varaordfører skal være med i alle gruppene.

Disse tiltakene er de viktigste for å holde årets budsjett. Med dette har(?) både administrasjonen og politikerne den kontrollen vi må ha. Det vil nok i løpet av 2009 bli en del budsjettendringer for å nå målet om overskudd.

På litt lengre sikt er det flere tiltak som må settes inn. I tillegg til at utgiftene må tilpasses inntektene skal underskuddene fra 2007 og 2008 dekkes inn. Dette må skje i de to påfølgende år.
 

Slike tiltak er:

Det er satt ned en gruppe som skal vurdere potensialet for inntekt ved å innføre eiendomsskatt.

Det er et forslag om at ikke lovpålagte oppgaver skal gjennomgås for å spare penger.

Fra 2010 kommer innsparing fra skolestrukturen inn for fullt. Dette skal avgjøres slik at innsparingene kommer inn i budsjett for 2010. Innsparingen er stipulert til 4,5 mill. kroner.

Innsparing innen omsorg på 5,5 mill kroner er tenkt gjennomført innen 2015. Dette må nok framskyndes for å få innsparingen noe før.

Reduksjon med 1,5 stilling i administrasjonen kommer først i 2010.

Det er også sagt i innsparingsprosessen at ingen skal sies opp. Det er brei politisk enighet om at lønnsutgiftene må ned. Den nedbemanningen som må til, var meningen skulle tas ved naturlig avgang og avslutning av midlertidige ansettelser. Dette viser seg å være vanskelig uten å redusere nivået på tjenestene vi yter. Oppsigelser blir kanskje en del av den videre prosessen.

Arbeiderpartiet legger ikke opp til å ri partipolitiske hester i denne prosessen. Vi kan sluke de største kameler som finnes, bare vi kan bidra til at Sør-Aurdal blir en like god kommune å bo i i framtida.