Sist oppdatert: 24.03.2009 22:02

Sør-Valdres 2020

LARS ELSRUD

De siste årene har det vært flere konkrete saker som har satt ”offentlige samarbeidsløsninger” særlig rettet inn mot bygdene Hedalen, Begnadalen og Nes på dagsorden. Så langt er det vel bare legekontoret på Nes som har blitt til noe konkret. Men, temaet har vært oppe knytt til emner som tannlege og ambulanse, uten at dette så langt har blitt noe av.


Men sammenhengen mellom disse tre bygdene kan også sies å være på blokka daglig i forhold til arbeidslivet og i forhold til organisasjonsliv. Arbeidslivet i forhold til at det bor folk i alle nevnte tre bygder som har sin arbeidsplass i ei av de andre bygdene. Og i organisasjonslivet ser vi at foreninger i ei bygd også har medlemmer fra de to andre bygdene. Det vil si at samarbeidet mellom disse tre bygdene fungerer på disse to områdene. Det er også slik at næringslivet i disse bygdene delvis er avhengig av hverandre. Begna Bruk trenger å få ut tømmer fra Hedalen, og Hedalen trenger at Begna Bruk tar i mot tømmer. Og samme kobling finnes nok mellom Nes og Begnadalen også.

For tiden pågår en omstilling i Sør-Aurdal kommune, særlig tvunget frem av økonomiske årsaker. Men, uavhengig av økonomi, kan det nok tenkes at noe av omstillingen ville kommet på dagsorden av andre forhold. Tilsvarende jobber Ringerike kommune med å finne måter å drive sin kommune billigere på. Men, så langt er det ikke mye samsnakking mellom disse kommunene for å finne fellesløsninger, selv om altså både næringsliv og organisasjonsliv ”samsnakker” på tvers av bygdegrensene.

Nedenfor trekker jeg frem noen få utviklingstrekk som kan ha betydning fremover, og som er bakgrunnen for overskriften ”Sør-Valdres 2020”.

Sør-Valdres
Det er en sannsynlighet for at antall kommuner i Norge blir redusert i løpet av noen få år. Dette blant annet fordi større kommuner kan tillegges andre og tyngre oppgaver enn i dag. Det vil si at en endring i kommunestrukturen kan følges av en endring i oppgaver som kommunene har ansvaret for å gjennomføre.

Det vil si at det vi i dag kjenner som Sør-Aurdal vil være historisk hva definisjon av ”administrativt område” og oppgaver som løses angår. I en slik setting kan det kanskje være en utvikling at øvre del av dagens Sør-Aurdal orienterer seg mot for eksempel Fagernes. Sannsynligheten for dette øker jo bedre E16 mellom Bagn og Fagernes blir.

Valdres natur- og kulturpark (VNK)
Det har i politiske fora blitt pekt på viktigheten av å trekke Sør-Aurdal mer inn i VNK. I den forbindelse har det blitt diskutert om ikke en inngangsport til VNK beliggende på Nes, kunne blitt en god løsning. Da ville en kunne få de som kommer til Valdres fra sør til å stoppe i ytterkanten av VNK med de muligheter for å markedsføre tilbud i ”Sør-Valdres” som det vil medføre.

2020
Årstallet er ikke tilfeldig valgt. Omtrent da slår eldrebølgen inn over landet for fullt, og oljealderen med sine inntekter vil være raskt synkende.
Det vil si at vi fra ca. 2020 skal takle eldrebølgen som følger av at de store barnekullene fra etter krigen er på vei inn i pensjonstilværelsen. Dette gjør at vi har færre til å jobbe, pensjonsutgiftene øker, det blir flere som trenger hjelp samtidig som det er færre hender til å hjelpe. Samtidig som oljealderen som nevnt er på sterk retur. Vi får altså reduserte inntekter samtidig som at vi får økte utgifter nasjonalt sett.
I en slik setting er grunn til å tro at lokalsamfunn som skaper verdier også får beholde deler av disse verdiene. Mens lokalsamfunn som ikke skaper verdier, nok i større grad må innfinne seg med at det da heller ikke kommer overføringer i den størrelsesorden vi er vant med i dag, til å løse offentlige oppgaver.

I denne perioden vil det skje mye innen utvikling av fremtidens næringsliv og energikilder her i landet. Fornybar energi som for eksempel bioenergi vil helt sikkert her ha en stor rolle. ”Sør-Valdres” har her enorme ressurser, og ligger også strategisk til i forhold til for eksempel det som kan vokse frem på Follum knytt til bioenergi.

Vi har derfor tiden frem mot 2020 på å finne de smarte løsningene for ”Sør-Valdres”, både hva styrking av verdiskapende næringsliv, bosetting og organisering av offentlige tjenester angår.

Noen tanker om tiden 2009 – 2020
Skole og næringsliv
Som nevnt pågår et omstillingsarbeid i kommunen som vil påvirke bl.a. skolestrukturen i kommunen. Tilsvarende arbeid pågår i Ringerike kommune.
Hvordan vi kan tenke skole er i endring. Som nevnt vil større kommuner kunne gi ansvar for videregående skole til kommunene. Det kan tenkes at deler av videregående skole kan tilbys knytt til en ungdomsskole, for eksempel i samarbeid med næringslivet i området. Dette kan gi flere positive effekter: Det blir flere ungdommer i området, det blir mer synlig for ungdommen hvilke muligheter næringslivet på hjemstedet tilbyr, slik at næringslivet i neste omgang sikrer rekruttering o.s.v. Også kan det jo hende noen synes det er greit å kunne slippe å flytte på hybel når en er 16 år. Det vil si at en kunne oppnå tre ting det er fokus på at vi skal oppnå; lavere gjennomsnittsalder, flere som bor i området og rekruttering til det lokale næringslivet.
Det kan leses litt om et forsøk ala dette i Måsøy kommune her: http://www.masoy.kommune.no/losa-finnmark.203404-15290.html

Samarbeid mellom bygdene fremover
Næringslivet m.fl. i de tre bygdene jobber med å etablere en felles organisasjon for utvikling og profilering av området. Det bør settes i gang mer enn som så. Bygdeutvalgene i de tre bygdene bør gå sammen om å arrangere noen ”scenario- og visjonskvelder” der en lager noen scenarioer knytt til de endringer vi står fremfor, og dermed forsøke å finne ut hvordan disse endringene bør bli for å nå de visjonene en blir enige om for ”Sør-Valdres”. Herunder bli enige om hva som skal være ”Sør-Valdres”.

Helse, pleie og omsorg
Sannsynligvis vil vi kunne etablere og beholde langt flere tilbud i fellesskap rundt dagens ”fylkesdele” enn om vi på Sør-Aurdalsiden og Ringerikesiden jobber hver for oss. Legekontoret er som nevnt et godt bevis på dette, og det kan bli atskillig flere bevis.

Det kan være ekstra interessant å ha en strategi for et slik samarbeid, for å tilby ”eldrebølgen i 2020” et godt tilbud i ”Sør-Valdres”.

Det kunne vært sagt mye mer om dette. Men, det viktige å få frem er vel egentlig at det ikke er noe tid å miste – 11 år går fort! I 2020 skal vi være rustet til å møte både eldrebølge, reduserte oljeinntekter, og dermed større krav til lokal verdiskapning for å opprettholde tilbud. Samtidig må vi ha snudd fraflyttingen fra området.

Og til slutt – jeg tror at et slik samarbeid også vil gi den ”bieffekten”, å gjøre det enklere å få gjort noe med Rv243 fra fylkesdelet til Nes i Ådal (altså ”Buskerud-delen av veien).

Dette ble langt. Har du lest alt, så er du sannsynligvis allerede 5 – 10 minutter nærmere 2020 enn da du startet.

Ha en fin dag!

Lars Elsrud