Sist oppdatert: 09.03.2009 06:36

Vil ha momsfritak fra 2010

ARNE HEIMESTØL
  Kåre Helland (Sp) tar til orde for at regjeringen må få på plass momsfritak for frivillige sektorer. Dette må skje i statsbudsjettet for 2010.  – Det er ikke rettferdig at staten skal tjene penger på aktivitet i frivillige lag og organisasjoner når kommuner og bedrifter kan trekke fra momsen.

Ser man på fjorårets tippemiddelsøknader til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg fra Oppland , ville et momsfritak for alle disse prosjektene betydd 61,5 millioner i spart moms. – Dette er penger som bør gå tilbake til lokalsamfunnet, og ikke inn i statskassen, mener Helland som vil ha en enkel og ubyråkratisk ordning, for eksempel at frivillige lag og organisasjoner ikke blir fakturert for momsen.

– Jeg forventer at regjeringen under budsjettkonferansen slår fast at frivillig sektor skal ha momsfritak fra 2010.


Helland uttaler videre:
 1. Et momsfritak for lag og foreninger i Oppland (basert på 129 tippemiddelsøknader for ordinære anlegg i 2008) ville medført 57,8 millioner kroner mindre å betale til staten – dersom alle tippemiddelsøknadene ville blitt innfridd.

 2. Et momsfritak ville gitt 3,7 millioner kroner mindre å betale til staten for foreninger som vil sette opp nærmiljøanlegg (38 søknader i 2008).

 3. Momsfritak er det beste virkemiddelet for å legge til rette for økt aktivitet i frivillige organisasjoner over hele fylket. Gevinsten ved en slik omlegging går derfor direkte tilbake til lokalsamfunnet istedenfor som inntekter i statskassa.

 4. For Senterpartiet er det viktig å sikre en momsomlegging som inkluderer all frivillig virksomhet, ikke kun de organisasjonene som har en omsetning.

 5. Senterpartiet mener det er prinsipielt feil at staten i dag tjener penger på den frivillige virksomheten som skjer i lag og organisasjoner. Disse pengene (totalt 61,5 mill.) burde heller gå til samfunnsnyttig virksomhet gjennom økt aktivitet.

 6. For Senterpartiet har det hele tiden vært en målsetning om å få etablert en ny momsordning i favør av de frivillige organisasjonene – og ikke en nøytral omlegging.

 7. Det er ikke meningen at

  • enkelte lag og organisasjoner betaler like mye i merverdiavgift til staten som det organisasjonen mottar i tilskudd fra det offentlige.

  • en stor andel av innsamlede midler gjennom loppemarkeder, loddsalg etc. skal tilfalle staten i stedet for til den aktiviteten og de tiltak som er organisasjonens formål.

  • frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner betaler 25 % på instrument- og noteinnkjøp, mens kommunale musikk- og kulturskoler får trekke fra inngående moms.

  • for eksempel et høyfjellshotells kjøp av snøscooter skal være 25 % billigere i innkjøp enn om samme scooter skulle benyttes i søk- og redningsarbeid for Røde Kors.

  • bygging av et klubbhus eller idrettsanlegg i regi av idrettslaget skal være 25 % dyrere i oppføring enn om kommunen står som byggherre.

  • et stort antall dugnadstimer i realiteten går direkte inn i statskassa i form av moms på innkjøp av fotballdrakter, musikkinstrumenter osv.