Sist oppdatert: 02.11.2009 18:06

Utdanningsforbundet ved Hbu om skolesaken

  Utdanningsforbundets klubbmedlemmer ved Hedalen barne- og ungdomsskole ble enige om å komme med følgende uttalelse etter det overraskende vedtaket i skolesaken 24.09.09.
 1. Vi er positive til mer samarbeid mellom ungdomsskolene i kommunen. Vi tror det er sunt om vi hadde fått litt større gruppe i ungdomsskolen. Vi er heller ikke negative til å samle hele ungdomsskolen på en plass. Utfordringen er geografien i kommunen vår. (Vi henviser til vår høringsuttalelse fra 2/12-08)
   
 2. Vi mener at avstanden til Bagn fra Hedalen er over den grensen som er forsvarlig skolevei for ungdomstrinnselever.
   
 3. Vi forstår at dette er en vanskelig sak, men prosessen har vært forvirrende og uoversiktlig. Vedtaket kommer som en stor overraskelse på oss. Vi stiller spørsmål om graden av konsekvensutredning før forslaget ble vedtatt i kommunestyret 24/9-09.
   
 4. Vi er bekymret for det totale pedagogiske miljøet på skolen vår ved en eventuell nedleggelse av ungdomstrinnet. Ungdomstrinnets lærere er ofte faglige ressurspersoner for resten av kollegiet.
   
 5. Vi er også bekymret for skolen vår på sikt og bygda vår og også hele kommunen når bygder får et mer begrenset skoletilbud. Vi tror dette kan få alvorlige konsekvenser for skolekvaliteten og bosettingen i hele kommunen her.

Den videre prosessen ønsker vi ikke å kommentere nå. Vi forholder oss avventende inntil høringsdokumentet er mottatt og gjennomgått.


Med hilsen Utdanningsforbundets klubb ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Kirsten Greaker Heimestøl (referent)