Sist oppdatert: 09.10.2009 20:14

Leger uten grenser?

ARNE HEIMESTØL
 

Legetjenesten var et hett stridstema i Sør-Aurdal fram til 2006. Nå har det oppstått ny uro, og bakgrunnen er at Sør-Aurdal kommune vil opprette den tredje fastlegehjemmel i Bagn og si opp avtalen med Ringerike kommune om drift av Nes legesenter på Nes i Ådal.
Saken må ikke forstås som et forsøk på sentralisering, sier ordfører Kåre Helland.
 

Legesenteret i Hedalen var sist permanent bemannet fram til 1998. Da bodde og arbeidet legeekteparet Heidi og Dan Viggo Jensen i bygda. Gert Halleby, som nå er kommunelege i Sør-Aurdal, skulle starte praksis i Hedalen, men stengte etter kort tid legekontoret og flyttet virksomheten til Bagn.
I april 2001 vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal at legetjenesten skulle bygges opp i egen kommune ved plassering av alle driftsavtaler ved legesenteret i Bagn. Hedalen legesenter skulle bemannes med tre hele legedager i uka.


Kommunelege
Gert Halleby


I 2004 trodde mange at legekontoret i Hedalen skulle bli gjenåpnet. Ingrid Hauge Lundby, som tidligere hadde jobbet i Sør-Aurdal, hadde søkt om å bli tilsatt i halv stilling. Full stilling ville hun få ettersom hun også hadde fått tilbud om jobb ved Fekjær psykiatriske senter.

 

Den folkekjære legen kom ikke til Hedalen. Formannskapet i Sør-Aurdal vedtok i lukket møte å ikke tilsette Lundby. Avgjørelsen ble begrunnet med kommunens dårlige økonomi.

 

I mars 2005 ble det satt et foreløpig punktum for striden. Kommunestyret godkjente enstemmig det skisserte samarbeidet mellom Ringerike kommune og Sør-Aurdal kommune om felles legetjeneste på Nes i Ådal, og i februar 2006 åpnet Mari Kristoffersen Bjørkheim praksis i nybygd legesenter ved sykehjemmet på Nes. Hun overtok da legehjemmel med pasienter/liste etter Elling Enger (746 pasienter) og vakant liste fra Hedalen (496 pasienter).

 

For liten bemanning i Bagn

Legesenteret i Bagn har tidligere hatt tre fastleger + turnuskandidat. Nå betjenes kontoret av legene Gert Halleby (1051 på liste) og Nerijus Gintalas (958 på liste). Listetaket er 1100 pasienter i Sør-Aurdal.

– Saken om opprettelse av ny fastlege på Bagn handler om hvordan Sør-Aurdal kommune skal organisere sin primærhelsetjeneste i fremtiden for å løse nye kommunale oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen, felles legevaktsamarbeid, økt tilsynslegetid og samtidig opprettholde et legesenter med høy funksjonalitet.


Rådgiver Stig Solbrekken

Bjørkheim er en dyktig fastlege, og Sør-Aurdal kommune er meget godt fornøyd med jobben hun gjør, sier rådgiver og saksbehandler Stig Solbrekken.

Kommunen har 0,98 legestilling knyttet til kommunale oppgaver. Gintalas og Halleby er tilsatt i 53,3 % av denne stillingsressursen.  En tredje lege kan bygge opp ny virksomhet blant annet  på pasienter som ikke har valgt fastlege, kommunelegeoppgaver og legevaktsamarbeidet i Valdres. 

  

Topp kvalitet

Alle offentlig oppgaver tilknyttet kommunelegetjenesten blir dekket av de to legene i Bagn, sier kommunelege Halleby. – Det er topp kvalitet på både denne tjenesten og på kurativ virksomhet i Sør-Aurdal kommune. Vi har også kapasitet til å ta imot de ca. 300 pasientene som står på Bjørkheim sin liste. Halleby ser heller ikke noe problem i at legesenteret i Bagn ikke har noen kvinnelige lege. – Det er en politisk beslutning å subsidiere legekontoret på Nes i Ådal, uttalte han til formannskapet i Sør-Aurdal tirsdag 6. oktober. Etter møtet presiserer Halleby at også han ønsker en kvinnelig lege hvis det kommer en tredje legehjemmel i Bagn.
 

Nes legesenter

Lege Mari Kristoffersen Bjørkheim, som er bosatt på Bjoneroa, er tilsatt i Ringerike kommune. 300 av hennes 976 listepasienter (kan ha 1200) kommer fra Sør-Aurdal, og hun bruker over halvparten av sin arbeidstid på pasienter fra sistnevnte kommune. Bjørkheim opplyser at det ikke er aktuelt for henne å søke på eventuell ledig legestilling i Bagn. Hun har 20 % av sin stilling knyttet til kommunale oppgaver i Ringerike og deltar også i legevaktsamarbeid i denne kommunen. Ettersom Sør-Aurdal kommune også er en del av Vestre Viken sykehusområde, henviser hun ofte pasienter til Ringerike sykehus.


Mari K. Bjørkheim


Fastlegeringen hun er medlem av, sikrer at pasientene hennes også kan få øyeblikkelig hjelp på dagtid når hun selv har ferie. – Jeg er ikke uvillig til å drøfte en gjensidig vikarordning med legene i Sør-Aurdal hvis det skulle være et ønske om det, sier Bjørkheim.
I 2005 bad kommunestyret rådmannen i Sør-Aurdal kommune om å utrede legevaktssamarbeid med Ringerike ut fra ”naturlig geografisk inndeling.”  Dette vedtaket ble ikke fulgt opp, og i samarbeidsavtalen med Ringerike kommune står det at innbyggerne i Sør-Aurdal skal bruke legevakt i Valdres.


Legesenteret står trygt

–  Å få på plass nytt legesenter i Nes var en viktig oppgave for prosjektet ”Nye Nes”, sier Ole Bjarne Strømmen som ledet dette prosjektet i 2000-2001. Han minner om at legesenteret, som kostet ca. 11 millioner kroner, har plass til to leger. – Kanskje kan en turnuslege på Nes være et bidrag til å løse offentlige oppgaver i Sør-Aurdal også.  Jeg har i alle fall fått gode tilbakemeldinger på legetjenesten i Nes og anbefaler de som fortsatt står på vakant liste, å velge fastlege.

 


Ole Bjarne Strømmen. Nes legesenter stod ferdig i 2004.

 

Leit
– Ringerike kommune er opptatt av å gi befolkningen som er knyttet til Nes i Ådal, best mulige tjenester, sier ordfører Kjell Hansen i Ringerike. – Vi ser at samarbeidet med Sør-Aurdal kan ha potensiale til vinn-vinn relasjoner og synes det er leit om Sør-Aurdal trekker seg. Hansen håper på drøftinger der partene kan møte med åpent sinn med sikte på å finne løsninger som bedre kan tjene to kommuner som begge sliter med store økonomiske utfordringer

 

Nye forhandlinger
Formannskapet i Sør-Aurdal behandlet legesaken tirsdag 6. oktober. Rådmann Erland Odden ga en orientering om bakgrunnen for samarbeidet mellom Ringerike og Sør-Aurdal. Avtalen som ble inngått med Ringerike kommune, var ment som en starthjelp for legen på Nes. Tilskuddet kommunen får for hver pasient, betales til legene som har pasienter fra Sør-Aurdal, og pasientene velger fritt hvem de vil ha som fastlege.

 


Ordfører Kåre Helland

En oppsigelse av samarbeidsavtalen med Ringerike om lege på Nes fører ikke til at legekontoret blir nedlagt. Samarbeidsavtalen betyr at Sør-Aurdal kommune er med på å dekke kostnader ved Nes legekontor. I 2008 ble Sør-Aurdal sin andel av dette 120 000 kroner. – Det kommunen nå gjør, er å ta tilbake ledige listepasienter som ikke står på noen fastlegeliste, sa  Odden.

Ordfører Kåre Helland var opptatt av at legetjenesten på Nes skal få være en kanal for ytre del av kommunen til å også å kunne bruke Ringerike sykehus. – – Da blir begrepet "Fritt sykehusvalg" mer reelt. Avstander betyr mye i slike saker, sa Helland.

Ordføreren fikk flertallet i formannskapet med på at avtalen med Ringerike kommune skal reforhandles for om mulig å få legen på Nes til å ta en del av tilsynsarbeidet i Sør-Aurdal, samt legevakter. Når forhandlingene er sluttført, går saken til kommunestyret.