Sist oppdatert: 21.10.2009 09:11

Skolesaken i Sør-Aurdal

FOR AKSJONSGRUPPA: TOR INGAR NORDBY
 

Torsdag 24. september vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å legge ned ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole fra høsten 2010. Elevene skal overføres til Sør-Aurdal ungdomsskole

 

Vedtaket har skapt sterke reaksjoner i Hedalen. Dette er blitt synliggjort gjennom en rekke medieoppslag og debattinnlegg, samt gjennom flere henvendelser til blant andre FAU og Hedalen bygdeutvalg.
 

Næringslivet, FAU og kirke/idrett/kultur har satt ned arbeidsgrupper som ønsker å se på belastninger og konsekvenser ved flytting av ungdomsskoleelevene fra Hedalen fra høsten 2010. Det vi først og fremst er opptatt av, er den store belastningen den lange skoleveien vil påføre elevene, samt de langsiktige konsekvensene for bygdesamfunnet. Det jobbes med å få kartlagt de antatt negative konsekvensene vedtaket vil få i form av økt belastning på barna og redusert aktivitet innen kultur-, idretts- og forretningsliv. Det er stor fare for at vedtaket vil påvirke befolkningsutviklingen i negativ retning. Bygdefolket og politikerne må derfor sammen klare å finne alternative løsninger.

 

En av gruppene har invitert kommunestyrerepresentantene til å prøvekjøre skoleruta Storrustemoen – SAUS tur/retur, som et betydelig antall av elevene vil måtte kjøre. Invitasjon til å delta blir også sendt til pressen.

 

Hedalen bygdeutvalg vil arrangere bygdemøte i siste halvdel av november. Her vil gruppene som er i arbeid, gi en kort orientering om status i arbeidet, og bygdefolk vil få anledning til å komme med innspill til videre innsats. Det kan bli aktuelt å be om hjelp fra flere etter dette møtet.

 

Aksjonsgruppa ser at Sør-Aurdal kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og at grep må tas for å rette opp dette. Vi ønsker derfor dialog med kommunen om hvordan bygda Hedalen kan bidra til å løse noen av utfordringene. Målet vårt er imidlertid klart: Hedalen barne- og ungdomsskole skal bestå.