Sist oppdatert: 11.09.2009 07:51

Fekjærtunet overgangsboliger

PROSJEKTLEDER GUNNAR FOSSHOLT
 

Fekjær Psykiatriske Senter startet i 2002 et forskningsprosjekt ved senteret. Et av kjerneområdene var tiltak som burde endres eller forbedres i det miljøterapeutiske behandlingstilbudet. Forskningen ble ledet av Høgskolen i Gjøvik.

 

Ettervern kom da opp som et sentralt stikkord.

Blant annet som et tiltak for å styrke ettervernet ble det lagt planer for en filialpoliklinikk under SI på Fekjær. Fylkesmannen godkjente planene i 2004, og fra og med 2005 har den vært i full drift.

 

Neste prosjekt for å styrke ettervernet og generelt hele behandlingstilbudet FPS ønsket å tilby markerer vi i dag. Nemlig Fekjærtunet overgangsboliger.

 

Mai 2009

 

Forskningen stemte godt overens med egne erfaringer. For noen få ble overgangen fra vår døgnenhet tilbake til hjemkommunen for stor - for vanskelig. Både for den enkelte og den enkeltes hjemkommune som skulle følge opp med nødvendige helsetjenester og sosiale tjenester. Årsaken kunne være mange. Følgene var ofte reinnleggelser og institusjonalisering med konsekvenser for livskvaliteten til den enkelte.

 

I løpet av første halvår av 2006 gikk ledelsen ved FPS seriøst inn i denne problemstillingen. Hva kunne FPS som institusjon ytterligere bidra med for denne gruppen pasienter?

 

I tur og orden la FPS både fram problemstilling og forslag til tiltak i møter med ulike instanser: Det kan nevnes Sykehuset Innlandet, Sør-Aurdal kommune, Fylkesmannen v/ Fylkeslegen, Husbanken og NAV. Våre ideer ble overalt tatt godt i mot og supplert med råd og veiledning. Det kom klart fram at både for Fekjær som institusjon og for hele psykiatrien var det kjærkomment og nødvendig at noen satte fokus på behandling for denne gruppen.

 

Det hele formaliserte seg til en prosjektgruppe med representanter fra ledelsen ved Fekjær, rådmannen i Sør- Aurdal, etterfulgt av rådgiver Stig Solbrekken og vår nestor på området sosionom Kåre Idsø fra SI.

 

Prosjektgruppa har arbeidet jevnt og trutt med planene for Fekjærtunet og behandlingstilbudet fra og med høsten 2006. Undertegnet har fra 2007 fungert som prosjektleder i halv stilling.

 

Etter den tid har det vært jevnelig med møter for å drøfte og komme fram til konkret behandlingstilbud, nødvendige avtaler, finansiering samt utforming og gjennomføring av selve byggeprosessen.

 

 

Når det gjelder byggeprosessen, viser baksiden av programmet en oversikt over de involverte. De har alle bidratt på en god måte til det resultatet vi kan se i dag. Rørleggerarbeid er utført av I Lie og Sønner og elektriker har vært firmaet Tron R. Moe. Anne Åsen Interiør har hjulpet oss litt med den biten. Alt arbeid med graving, massetilkjøring, vei og steinmurer med mer er utført av Strandbråten Anlegg. Resultat vi ser sier vel det meste om kvaliteten på det arbeidet. All torv på tak og på bakken er levert av Valdres Jord og Torv v/ Arvid Berg. Våre snekkere Raimundas, Arturas og Mindaugas fra Litauen har arbeidet effektivt, nøyaktig og holdt alle våre planer for framdrift i byggeprosessen. De solide laftekassene og stavlaftrammene er levert av Krødsherad Laftebygg.

Til å lede hele byggeprosessen var vi så heldig å få Svein Solumsmoen fra Krødsherad Laftebygg. Han har vært vår byggeleder og holdt styr på troppene, innkjøp og bidratt med en god del praktisk arbeid.

MJ Arkitektkontor v/ Dag Magnussen er mannen bak ”designet” av hele anlegget. 

 

En stor takk til dere alle for arbeidet som er utført og for at vi klarte å nå målet med innflytting med 5 beboere 01. september.

 

Investeringene som er lagt ned i Fekjærtunet viser etter revidering av budsjettet en totalkostnad på ca 8,5 millioner kroner. Dette er noe høyere en opprinelig budsjettert, men i de opprinnelige planene var det planlagt 4 leiligheter som vi senere har økt til 5 og nå også med mulighet for å benytte en 6. leilighet.

 

Husbanken har hele veien vært veldig imøtekommende og positive både til behovet for behandlingstilbudet og med finansiell oppfølging. De har både støttet opprinnelig og revidert budsjett med 25% tilskudd og tilsagn om grunnlån. De har også finansiert min prosjektleder jobb med kompetansetilskudd. Finansieringsmessig har vi også tatt utgangspunkt i refusjon av merverdiavgift, men vi venter fortsatt på endelig avklaring fra Skatteetaten. Fekjærtunet overgangsboliger har eget gards og bruksnummer fra utskilt tomt og er organisert som egen stiftelse – Fekjær Boligstiftelse.

 

Så noen ord om behandlingstilbudet:

En betingelse for å benytte leilighetene er en skriftlig behandlingsavtale mellom Sør-Aurdal kommune og den enkeltes innleggelseskommuner. Avtalen baserer seg på behovet for spesialisthelsetjenester og sosiale tjenester. Disse tjenestene blir vurdert i samarbeid med FPS og den enkeltes individuelle plan. Husleiekontrakter setter ytterligere betingelser og leieforholdets varighet er inntil 2 år. Den enkelte skal før leieforhold og behandlingstilbud i overgangsboligene starter ha en kobling til FPS. I all hovedsak blir det snakk om innleggelse ved døgnenheten hvor behovet for Fekjærtunet overgangsboliger blir kartlagt og vurdert.

 

Sosiale tjenester skal ytes av Sør-Aurdal kommune. Kommunens kostnader refunderes av innleggelseskommune. Sosiale tjenester kan være veiledning i bolig, oppfølging i fritiden og økonomisk hjelp og veiledning i samarbeid med NAV. Sør-Aurdal kommune har med ekstern finansiering fra Fylkesmannen og Husbanken ansatt egen koordinator i 100% prosjektstilling og ansetter i disse dager miljøarbeidere for de sosiale tjenestene de skal yte.

 

NAV har bevilget 5 tiltaksplasser. De har gjort avtale med attføringsbedriften i Valdres – Valdres Kompetansevekst – som yter tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud, veiledning og kartlegging. Det kommunale aktivitetssenter Kroken er base for aktiviteten og tilbudet er individuelt tilrettelagt. VKV benytter for tiden 2 veiledere og egen arbeidsleder i arbeidet.

Fekjærtunet overgangsboliger er plukket ut som NAV Oppland sitt prosjekt for deltakelse i det nasjonale fagutviklingsprogrammet ”Mestringsveier til arbeid”. Prosjekt i sju fylker er med i denne satsningen.

 

Spesialisthelsetjenester skal ytes av nyopprettet ambulant team underlagt poliklinikken ved Fekjær. Psykolog, psykiatrisk sykepleier, vernepleier og sosionom er tilknyttet teamet som er under oppbygging. Individuell plan vil være retningsgivende for den behandlingen og de tjenestene som tilbys den enkelte.

 

All behandling skal skje i nært samarbeid og dialog med ulike instanser i innleggelseskommunen hvor den enkelte etter hvert skal tilbakeføres. Vi håper og tror Fekjærtunet overgangsboliger og vårt behandlingstilbud vil bidra til at den enkelte får bedre oppfølging, bedre livskvalitet, ja i bunn og grunn et bedre liv som etablert tilbake i hjemkommunen. 

 

10.09.09 Gunnar Fossholt prosjektleder