Sist oppdatert: 25.09.2009 01:08

Vedtaket i skolesaken

 

KS-039/09 Vedtak:

 

Kommunestyret er opptatt av å ha kvalitativt gode skoler.  Kommuneplanens samfunnsdel, og konkretiseringer av denne, skal danne føringer for fastsettelse av mål for innhold, kvalitet og kompetanse i skolen.  I denne sammenheng må kommunen fortsatt vurdere strukturendringer når det ligger til rette for det.

 

Som et resultat av politiske drøftinger og signaler legges frem et forslag til vedtak som det synes ha størst oppslutning rundt.

 

Øvre del

 

1.      Elever fra Reinli skole overføres Bagn skole høsten 2010 om skolen er opprustet og utbygd klar til å ta imot disse i tråd med oppvekstgruppas forslag med grupperom.  Det utarbeides en transportplan som gir kortest mulig reisetid for elevene.
Bagn skole blir en 1-7 skole for Leirskogen, Reinli og Bagn.

2.      Bagn barnehage og Bortigarn barnehage legges til Reinli skole og barnehage og blir den kommunale barnehagen for øvre del fra høsten 2010.

3.      Dette forplikter stort politisk engasjement for utbedring veien Bagn – Reinli.

 

Ytre del

 

1.      Begnadalen skole med 1-7 består frem til helhetlig løsning for ytre del foreligger.

2.      Hedalen barne- og ungdomsskole videreføres med 1-7.

3.      Ungdomstrinnet 8-10 overføres SAUS fra høsten 2010.
Det utarbeides en transportplan med direktetransport fra Hedalen direkte til og fra SAUS med kortest mulig reisetid for eleven.

4.      Dette forplikter stort politisk engasjement for utbedring av RV243 og FV255(Hedalen-Begnadalen).

5.      For begge skolene sammen med kommunen opprettholdes kontakten mot Ringerike kommune og FAU ved Nes skole.

6.      Barnehage fortsatt ved Hedalen og Begnadalen som i dag.
SFO tilrettelegges etter behov på begge steder.

 

Endelig vedtak med de nødvendige planer og dokumentasjoner legges ut på høring til berørte parter.