Sist oppdatert: 08.09.2009 07:14

Skolens plass i Hedalen

Tirsdag skal styringsgruppa i driftstilpasningsprosjektet møtes, og det er ventet at den skal lage innstilling til kommunestyremøtet 24.9. om hva som skal skje med skolestrukturen i kommunen vår.

Målet om å spare inn 4,5 millioner kroner på oppvekstsektoren, står fast. Sentralskoletanken synes å være parkert. Den vil ikke være et bidrag til å nå innsparingsmålet.

Avstandene er dessuten for store til at en kan lage ett skoletilbud for alle elevene i kommunesenteret. Dette betyr at det kan bli minst to skoler igjen i kommunen vår. Sju alternativer står igjen. I tolvte time kom det inn et nytt: 1.-6. i Hedalen, 7.-10. i Begnadalen, barnehage som i dag.

Vi har ikke sett konsekvensutredning av det siste forslaget og mener det er en klar svakhet. Velger en å beholde alle skolebyggene, vil en videreføre utgifter til drift og vedlikehold av disse. Utgifter til skyss kan øke. En svært stor del av innsparingene må følgelig tas på reduksjon i antall lærerstillinger og administrasjon (ca. 9 hele stillinger?). Er dette et velbegrunnet bidrag til å sikre et kvalitativt godt skoletilbud?

Kvalitet har vært et honnørord i skoledebatten det siste året. Vi skulle ønske at en hadde fylt dette begrepet med innhold. Etter vår vurdering handler skolekvalitet i stor grad om å hjelpe den enkelte elev til å nå så langt som mulig i forhold til kunnskapsmålene som er satt i læreplanen. Flere av disse er målbare, og nasjonale prøver og eksamener kan si litt om skolekvalitet i Sør-Aurdal.

Bedrifter i Hedalen har gått sammen om en uttalelse der de advarer mot å fjerne skoletilbud fra Hedalen. Dette kan, sier de, føre til at det blir vanskeligere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Vi regner med at politikerne ser denne utfordringen.

Hedalen barne- og ungdomsskole har i dag 103 elever. Det er én elev mindre enn SAUS og bare 10 færre enn Bagn skule. Elever fra Hedalen har dessuten en ekstra utfordring: De fleste bor på hybel mens de går på videregående skole.

Slik vi ser det, er skoletilbudet det siste en bør vurdere å fjerne fra, eller redusere, i Hedalen. Gjør en det, kan dette sette i gang en negativ utviklingsspiral som selvsagt kan få negative følger for kommunens skatteinntekter.