Sist oppdatert: 10.04.2010 04:42

Bård Hoksrud i Sør-Aurdal

TEKST: GUNNAR HEIENE
FOTO: TOR EINAR FEKJÆR
 

Sør-Aurdal FrP inviterte annen nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, til Sør-Aurdal 7. april. Formålet med besøket var befaring av E16 mellom Fønhusbrua og Bjørgo og folkemøte på kvelden, med fokus på bl.a. rassikring og bompenger. Før dette rakk vi også en tur langs tidligere rv 243 til Hedalen.
 

Turen fra Nes var koordinert med Valdresekspressen og Nettbuss fra Hedalen slik at deltakerne kunne bli med på felles tur i minibuss. Hedalen Taxi stilte med minibuss og kjørte oss til vi var ferdig med befaringen av E16 kl 14.00 på ettermiddagen. Lokalt næringsliv var invitert til å delta og deltok sammen med varaordføreren både i Hedalen og på Bagn.
 

I Hedalen fortsatte vi til enden av fylkesveien for å vise hvilken veistandard stortinget legger opp til når de nå har nedklassifisert riksveinettet til fylkesveier. Deretter avsluttet vi besøket i Hedalen med kaffe og kringle på Ildjarntunet, hvor vi også fikk drøftet veipolitikk og dårlig veistandard. Hoksrud gir oss stalltipset å ikke slippe fokuset på vei. Det går lang tid uten at noe skjer, men etter hvert vil det også bli vår tur. Hvis vi ikke opprettholder fokus fram til dette, vil vi ikke klare å komme med ved senere bevilgninger heller.

 


 

Normalt vil ikke vegloven åpne for at en veimyndighet kan overføre kostnader til en annen, men det er gjort et unntak i loven i denne omgang, slik at staten ikke betaler for det etterslepet som har vært på vedlikeholdet de siste åra. Det følger riktignok med et pengebeløp i forbindelse med nedklassifisering til fylkesvei, men i følge Hoksrud er dette frie midler som ikke er bundet opp mot de veiene som er nedklassifisert. Allerede nå ser man eksempler på at disse pengene er benyttet til andre formål enn vei i enkelte fylker. Sør-Aurdal bør derfor overfor fylket følge opp at veien nå faktisk blir rustet opp for de pengene som følger med.
 

På spørsmål om hva som er statens intensjon med nedklassifisering av riksvegnettet, sier Hoksrud at fylkene etter hvert har igjen såpass få oppgaver at man ønsker å gi fylkene mer ansvar. Dette for å legitimere opprettholdelsen av fylkeskommunene. Etter at helseforetakene har overtatt helse­tjenestene og sykehusene, er det ikke så mye igjen av de oppgavene som skal administreres på fylkesnivå. Fremskrittspartiet ønsker ikke å opprettholde fylkeskommunen, men heller fordele fylkets oppgaver mellom stat og kommuner. Det vil i den sammenheng være en fordel med større kommuner enn det vi har i dag.
 

Etter lunsj traff vi prosjektleder Bjørn Nyquist fra Statens vegvesen. Han ble med til Fønhusbrua og viste oss hvor den nye traseen skal gå. Det er fremdeles litt uklart hvordan vegen blir liggende forbi Bergsund, men det legges opp til tunnel på den mest rasutsatte delen. Strekningen fra Fønhus til Dølveseter er ferdigbehandlet og det er avsatt penger til oppstart. Man tar sikte på å starte opp fjerde kvartal 2011, men det kan også bli 2012 før man kommer i gang.
 

Vi kjørte opp Bangskleiva til kommunegrensa mot Nord-Aurdal. Her er det fremdeles fem alternativer som kan være aktuelle. Enten flere små tuneller og delvis bruk av nåværende trase, eller en lang tunnel. Det rimeligste alternativet er kostnadsberegnet til ca. 720 millioner og det dyreste til bortimot 1200 millioner. På strekningen Fønhus – Bjørgo er det satt av ca. 800 millioner i transportplan. Når Fønhus – Bagn har en kostnad på 250 – 300 millioner, ser en at det må ekstra midler til før strekningen Bagn – Bjørgo kan realiseres. Det vil komme en bom både nord og sør for Bagn, da begge strekningene skal finansieres med bompenger.
 


 

Før reiste til Tingvoll, rakk vi en avstikker opp mot Reinli. Vi fikk vist fram de leie smale svingene fra Bagn sentrum og oppover. Deretter satte vi oss ned på Tingvoll og drøftet E16-planene. Nyquist informerte om hvordan veivesenet jobber i forhold til Nasjonal Transportplan (NTP). Når E16 er utbygd, vil det være sju antennepunkter gjennom Valdres. Et antennepunkt er et kamera som tar bilde av kjøretøyene slik at vi får tilsend regning i posten, tilsvarende bomringen i Oslo.
 

På kvelden hadde vi invitert til folkemøte. Dette ble avholdt i kantina på Tingvoll, da kommunestyre­salen var opptatt. Mikael Fønhus startet med litt informasjon om E16 for å informere om næringslivets holdning til vegen. Deretter holdt Hoksrud et foredrag om veg og vegpolitikk og hva som er Fremskrittspartiets holdninger til dette.

 


 

Hoksrud framholdt at det til syvende og sist er vilje til handling det står på. Det blir bygd ut store prosjekter for få bilister uten bompenger også i dag. Fremskrittspartiet mener at infrastruktur som vei er samfunnets oppgave og skal ikke komme som en tilleggsskatt til bilistene. Disse betaler allerede i dag altfor mye i avgifter. Hoksrud vil bruke litt av oljeinntektene til å få satt i stand veinettet. Dette er gode innvesteringer vi kan høste inntekter av i mang år fremmover.


Som et eksempel trakk han fram at vi kunne bygge ut 530 km med midtdeler og spart 80-100 menneskeliv i året. Hvis vi legger kostnaden ved tap av liv til grunn, ville denne investeringen være spart inn igjen i løpet av to år. Det er derfor vanskelig å se hvorfor finansdepartementet ikke klarer å finne midler til slike tiltak.
 

Etter Hoksruds foredrag ble det åpnet for spørsmål og debatt. De frammøtte benyttet tiden godt, og da vi avsluttet klokken 20.00, var det fremdeles god stemning og liv i debatten.
 

Sør-Aurdal FrP avsluttet med takk og fremskrittspartiblomst til Bård Hoksrud. Han fikk en lang dag i Valdres, men mente det hadde vært lærerikt og givende. Han gav også ros for et godt opplegg for dagen og gav også honnør til næringslivet for deres deltagelse og engasjement.