Sist oppdatert: 27.04.2010 06:29

Stillingsvern på kollisjonskurs med kommuneøkonomien?

ARNE HEIMESTØL
 

Torsdag skal levekårskomiteen drøfte kvalitet, struktur og tjenestenivå innen pleie- og omsorgstjenesten. I denne saken ligger det en utfordring. Vernet mot oppsigelse blir brukt som argument for å redusere kommunestyrets vedtak om 14 sykehjemsplasser til bemannet bofellesskap til 8.

I saken skriver arbeidsgruppa som har utredet temaet følgende:

Gruppa anbefaler foreløpig 8 ledige plasser, og ikke 14. Hovedårsaken til dette er at 14 plasser vil gi store konsekvenser for hele driften av sykehjemmet, og mange årsverk. Dersom behovet framover, etter 2015, tilsier ytterligere reduksjon, må det tas stilling til hva som skalskje med ansatte. Det er lovd at ingen skal sies opp i driftstilpasningsprosessen, men gruppa ser at dette vil være vanskelig å holde ved så stor reduksjon. Det dreier seg om ca. 5,5 årsverk.

Rådmannen foreslår følgende:

Det holdes ledig 8 sykehjemsplasser innen 2015. Bruk av plassene kan skje innenfor de 3 – 4 nevnte alternativene. Ny vurdering i forhold til ytterligere reduksjon gjøres i de årlige rulleringene av økonomiplanen.

Vi har stilt rådmannen disse spørsmålene:

  1. Er stillingsvernet overordnet vedtatt omstillingsmål og kommunens økonomi?
     

  2. Kan overtallige ansatte brukes i andre tjenester, for eksempel miljøarbeidertjenesten, som mangler faglært personell?

Til dette svarer rådmannen:

Det er kommunestyret som har vedtatt både at fast ansatte ikke skal sies opp som en følge av driftstilpasningsprosessen, og omstillingsmålet. I en nedbemanningsprosess er det anledning til å tilby evt. overtallige annet høvelig arbeid i organisasjonen. Det vil da være en vurderingssak i det enkelte tilfelle hva som er "høvelig arbeid" for den det gjelder.

Antallet sykehjemsplasser henger sammen med en forutsetning om omgjøring av 14 plasser til bemannet bofellesskap. Etter husbankens regler er rommene for små til å kunne kalles "bemannet bofellesskap", samtidig som tilskuddsreglene gjør at en slik omdefinering har en negativ økonomisk side.  Det alternative forslaget fra arbeidsgruppa med 8 "ledige" plasser på sykehjemmet og etablering av bemannet bofellesskap for 6 personer på Hedalsheimen bo- og servicesenter kan være en aktuell løsning. Rådmannens forslag legger opp til at antallet plasser ved sykehjemmet vurderes i den årlige rulleringen av økonomiplanen.

Les hele saken her.