Sist oppdatert: 06.08.2010 06:46

KrF svarer

  Hedalen.no har utfordret de politiske partiene/listene i Sør-Aurdal til å svare på en rekke spørsmål. Her kommer svaret lokallagsleder Harald Liodden har gitt svar på vegne av KrF.
 1. Hvor mange medlemmer har lokalpartiet? Hvordan har utviklingen i medlemstall vært de siste årene?
  Vi har 34 betalende medlemmer, et tall som har vært stabilt over tid. (På landsbasis er Krf det partiet som har nest flest medlemmer, etter Ap).
   
 2. Er partiet fornøyd med den geografiske spredningen av medlemsmassen?
  Vi skulle gjerne hatt flere medlemmer fra den øvre delen av kommunen.
   
 3. Vi går mot slutten av denne kommunestyreperioden. Hvilke saker mener partiet/listen at dere har fått gjennomslag for i kommunestyret?
  I lokalpolitikken ligger nøkkelen i samarbeid på tvers av partiene. For å trekke frem en enkelt sak: Realiseringen av biobrenselanlegget på Bagn. Her har Krf vært en pådriver.
   
 4. Hvilke punkter i partiprogrammet har dere ikke prioritert, eller ikke nådd fram med?
  En mer offensiv næringspolitikk som legger bedre til rette for innovasjon og et mer variert næringsliv.
   
 5. Hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av perioden?
  Å få i land en ny etterlengtet kommunedelplan som legger grunnlaget for en bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser.
   
 6. Når starter partiet nominasjonsprosessen?
  Den har så vidt startet ved at alle lokallag er invitert til å komme med forslag til tre kandidater fra sin region til fylkesstyre-listen. Når det gjelder kommunevalget starter prosessen senere på høsten.
   
 7. Er partiet fornøyd med rekrutteringen av politisk interesserte som ønsker å ta verv?
  Folk stå ikke i kø for å ta politiske verv verken i Krf eller i andre partier.
   
 8. Hvordan vil dere gjennomføre programarbeid og nominasjonsprosess?
  Krf har tradisjon for å utarbeide nytt program lokalt som en studiesirkel. Nominasjonsprosessen starter med medlemsmøter.
   
 9. Hva mener partiet kan gjøres for å styrke samarbeidet mellom bygdene i kommunen?
  Nøkkelen ligger i å finne gode samarbeidsprosjekter. Her er det kulturelle samarbeidet svært viktig.
   
 10. Partiet får, som alle lister i Sør-Aurdal, anledning til å begrunne hvorfor velgerne ved kommende valg bør støtte nettopp denne listen/dette partiet. Dere har inntil 50 ord. Ordet er fritt!
  Dette kommer som et resultat av det nye partiprogrammet. Det vil være feil og udemokratisk av leder å forskuttere dette før programarbeidet er fullført.

  Harald Liodden
  Lokallagsleder Sør-Aurdal Krf