Sist oppdatert: 16.02.2010 06:25

Sparetiltak og enkeltvedtak

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune mener en kan spare inn en god del på utgifter til spesialundervisning dersom ungdomstrinnene i kommunen slås sammen. Rådgiver Torodd Fagerheim etterlyser sakkyndig uttalelse som begrunner dette.

I høringsdokumentet om skolestruktur skriver rådmannen følgende.

Ved ungdomstrinnet i Hedalen er det knyttet opp mange spesialundervisningstimer i enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 5-1. Ved en overføring til SAUS vil en god del av disse timene kunne benyttes i små grupper ved at det kommer elever fra flere skoler som trenger oppfølging i forhold til like utfordringer. Elevene vil slik kunne få opplæring sammen med andre elever, og kommunen vil få en bedre utnyttelse av lærerressursene.

I sak 004/10 leser vi dette:

Med hensyn til personvernet kan ikke administrasjonen legge frem detaljer rundt ressursbruken.

For montessoriskolen i Hedalen oppgis imidlertid hele økonomien rundt spesialundervisning – på trinnivå. Dersom alle hedalselevene går på friskole i bygda, vil utgiftene til lærerlønn være 441 000 kroner og til assistent 140 800 kroner; til sammen 581 000 kroner. Økte utgifter til lærere og assistenter på SAUS er beregnet til å bli 634 000 kroner dersom ungdomstrinnet i Hedalen overføres til Bagn.

Torodd Fagerheim i LUFS sier det er ulovlig å samordne spesialundervisning dersom dette ikke er begrunnet i sakkyndig uttalelse. Vi stilte følgende spørsmål til rådmannen:

Har Sør-Aurdal kommune innhentet sakkyndig uttalelse før høringsdokumentet ble skrevet slik at dette er underlagsmateriale for de vurderinger som er gjort?

I e-post 13.2. svarer rådmannen dette:

Det er ikke aktuelt å sette i gang ekstern saksbehandling i forhold til et pr. i dag ikke definert behov.

Fagerheim gir i e-post følgende kommentar:

I prinsippet skal slike timar fylgje med elevane til neste skule. Vel og merke dersom det ikkje alt er gjort nye vedtak om desse elevane, etter sakkunnig utgreiing. Om ikkje den nye saksutgreiinga og vedtaket nemner noko om samordning, kan det heller ikkje gjerast på lovleg vis, før ei ny sakkunning utgreiing og vedtak opnar for det.

Ein kan nemleg ikkje berre "samordne" undervisning for elevar som treng heilt ulik oppfylgjing. Det er slikt ei sakkunnig utgreiing skal klårgjere - og formalisere gjennom einskildvedtak. Med tilhøyrande klagerett (føresette). Fyrst då kan rådmannen vite om her finst rom for ei viss samordning. Ikkje før.

Det er avgjerande å streke under at

  • spesialundervisning er ein individuell rett
  • sakkunnig vurdering skal liggje føre
  • einskildvedtak skal finnast med opplysning om korleis undervisninga  skal gjevast
  • foreldre sitt syn skal vege tungt
  • endringar kan ikkje gjerast av økonomiske grunnar, men av faglege

Mer informasjon finner en i: