Sist oppdatert: 19.02.2010 09:39

Hedalen.no refererer fra skoledebatten i kommunestyret

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen.no følger kommunestyredebatten om skolesaken. Når saken starter, forsøker vi å legge ut korte statusmeldinger fra debatten, og når vedtaket er gjort, bekjentgjøres resultatet fra startsiden.

NB! Rekkefølgen er slik: Siste nytt kommer under denne ingressen. Husk å oppdatere denne siden for å få med de siste endringer.

 
Fredag
kl. 06.47
Å referere direkte fra en debatt er krevende for meg. Dersom noen av de som deltok i debatten mener at referatet av det de sa, ikke er dekkende, feil eller mangelfullt, ber jeg dere ta kontakt med undertegnede.
 
Arne Heimestøl. redaksjonen@hedalen.no
   
Vedtak
 
Med 14 mot 11 stemmer vedtar kommunestyret at Hedalen videreføres i samsvar med tidligere skolekretsgrenser for elever i 1.-10. klasse.
Resten av vedtakene i skolesaken bekjentgjøres lørdag.
  Helland: Trekker forslaget til Bakke og Helland.
  Dokkebakke: Advarer mot Bakke og Helland sitt forslag. Vil ikke ha flere "opp-av-hatten-forslag".
  Rådmannen: Bagn skole skal være klar til å ta imot Reinli. Regnskapet for 2009 ser ut til å gå bra. Foreløpig overskudd på 2,2 millioner kroner! Netto driftsresultat er forbedra med 20 millioner. Frie inntekter økte med ca. 17 millioner. Vanskelige økonomiske saker kommer til kommunestyret. – Innsparingsmålet på 16 millioner kroner står fast for meg.  Jeg er lojal mot de vedtak kommunestyret gjør, og skal gjøre mitt beste for at alle i tjenestene og organisasjonen følger opp vedtakene.
  Ola Fønhus: Det må være lov til å skifte syn.
  Lars Elsrud: Det må være lov til å skifte syn etter å ha lest høringsuttalelse.
  Kåre Helland: Det er ikke sikker at vi kommer på Robæk-lista. Sp har rom for forskjellige meninger.
20.21 Dokkebakke: Innsparingsmålet er allerede fraveket. Kommunen går på sparebluss. Vi har styrt oss inn på Robæk-lista. Vedtaket i september ble skapt av ordføreren. Fylkesmannen har konkludert med at vi ikke har gjort så mye galt. Det blir følelser og bygdepatriotisme i denne saken. Har vi ikke mot til å styre, vil også jeg trekke meg ut av politikken.
Har vært opptatt av den ytre delen. Sonderinger har ikke ført fram. Det låser seg ganske fort i alle bygder. Synes det hadde vært hyggelig med én ungdomsskole. Forstår at reiseveg er et argument. Må stole rådmannens utredning med hensyn til reisetid. Busstid er ikke tapt livskvalitet. Det kan være det motsatte for ungdom. Overraska over at Senterpartiet er splitta.
Står for det han var med på. Støtter ikke innføring av eiendomsskatt.
Avslutter med at kanskje det ender opp, som i Nord-Aurdal, med én skole i kommunen.
  Svein Bakke: Ressursbruken må komme opp som egen sak før sommerferien.
  Marianne Jensen: Vi må ikke oppheve kretsene ved skolene. Ser ut til at Hedalen har greid å dra i land seieren for u.trinnet. Argumenterer mot å legge ned Reinli. For snau påbygging på Bagn skole. Roser bussopplegget rådmannen foreslår. Helt nødvendig at alle elever får buss. Vedtaket er forhasta. Siterer FAU-Reinli om offerkalven.
– Det ble vi.
  Hanne Blåfjelldal:  Frp har foreslått å styrke skole og å konkurranseutsette andre tjenester. Det er gjort drastiske kutt innenfor eldreomsorgen. Prosessen har vært vanskelig. Det er vanskelig å se hva dette har gjort med bygdene våre.  Denne saken gjør vondt for mange.
Kommenterer Reinli skole og barnehage.  Høringsuttalelsene sier at vi bør få en avgjørelse nå. Vegen må opp på prioriteringslista vår. Vi må være sikre på at Bagn skole er klar til å ta imot elevene fra høsten av.
Viser til ordfører og varaordfører foreslår stykkprisfinansiering. Kan ikke ha ren stykkprisfinansiering. Går inn for å bevare ungdomsskolen i Hedalen. Begrunner dette med reisetida. Varsler at hele FrP går inn for dette.
Kommunestyret må være hyggelige mot hverandre!
  Skandasri Somaskandapillai: Kommenterte sammenhengen mellom ressursbruk og resultater.
  Lars Elsrud: Dette er denne periodens vanskeligste sak. Distrikter koster penger, men gir også verdier. Det koster penger å ha hele landet i bruk. Viser til ikke lovpålagte oppgaver. Her må vi kutte før vi begynner å kutte i lovpålagte oppgaver. Foreslår punkt om uteareal ved Reinli skole.
  Svein Bakke. Fekjær viker tilbake på innsparingsmålet. Foreslår at grunnskoleressursene per elev skal være lik i hele Sør-Aurdal. (Bakke + ordfører)
  Magne Damslora. – Jeg føler meg dolket i ryggen. Vi kan ikke bare tenke på bygdeinteresser, men på hele kommunen. Barnets beste: Besteforeldre og næringsinteresser dominerer.
Kan ta hos andre, men ikke oss hos selv. Viser til økt valgfagstilbud dersom elevene kommer til Bagn.
Ingen veg forbi med Reinli. Gir vi blaffen i skolen bare den består? Transport: Kan ikke stå inne for ressursbruken til direktetransport. Stiller spørsmål om han vil være med på eiendomsskatt.
  Elling Fekjær: Beklager belastningene ordføreren har blitt utsatt for i skolesaken.
Mener at rådmannen ikke har vært politiker i denne saken. Rådmannen har tøyd kommunestyrevedtak langt, når det gjelder buss. Støtter at vi får en avklaring nå.
Innsparingsmålet kan ikke stå fast ut fra situasjonen som er i Sør-Aurdal i dag. Gir støtte til de fire fra Sp som fremma forslaget om 1-10 i Hedalen.
Næringslivet må på banen. Flere arbeidsplasser. Hvordan øke kommunens inntekter?
  Ole Arne Øyhus: 24.9. har blitt en dag vi snakker om. Ingen har fasit på regnestykkene. Nevner Reinli: Dette høres fornuftig ut. Vi må holde fokus på prosessen slik at dette blir bra både for barn og ansatte. Vi må få økt fokus på vegen opp til Reinli - å få gjort noe med denne. Denne vegen må høyere opp på prioriteringslista. Grunn: Økt trafikk som følge av at det blir skole på Bagn og barnehage i Reinli.
Ungdomstrinnet i Hedalen: Tar til orde for å opprettholde ungdomstrinnet! – Tenk om vi om et år oppdager at vi hadde tatt feil. Håper at dugnadsånden i Hedalen kan være et bidrag til å hjelpe til. Senterpartiet er delt i to: Legger fram forslag om at skolekretsen i Hedalen videreføres  med 1.-10.! Stryker punkt 5.
4 av 8 Sp-representanter støtter forslaget.
  Rådmannen: Går gjennom saken. Nevner punktet barnets beste og sier at dette ikke bare må sees ut fra hensynet til 30 elever, men ut fra alle elevers beste i kommunen.
  Ordføreren beklager alle sår skoledebatten har skapt, og tar medansvar for dette.
Fokus på økonomi er viktig. Skolene driver på minimumsbudsjetter. Tre busser for å komme på skolen er ikke OK. Tviler ikke på at Hedalen får til friskole, også for 1-10 hvis det blir nødvendig. Frivillig innsats bør forenes med offentlig innsats. Håper å unngå hestehandel i skolesaken.
18.45. Skoledebatten er i gang. Ordføreren går gjennom saken.
18.30 Kommunestyret behandler saken Miljøfyrtårn.
18.22. Kommunestyret behandler tilbakemelding delegerte saker
17.33: Kommunestyret behandler saken Regionalt helseprosjekt - etablering av felles helsetjenester i Valdres.
17.00 Møtet er i gang.
16.42: Det begynner å bli fullt på publikumsgalleriet.
16.08: Flere hedøler er allerede på plass på galleriet. Det er 52 minutter til møtet starter.