Sist oppdatert: 25.02.2010 09:52

Ressursfordeling i grunnskolene

ARNE HEIMESTØL
  Etter forslag fra Elling Fekjær vedtok kommunestyret 18.2. at ressursbruken ved de ulike skolene skal tas opp som egen sak. Utredningen skal innbefatte konsekvensutredninger.

Svein Bakke og Kåre Helland fremmet først et forslag som etter en kort debatt ble trukket tilbake:

Grunnfinansiering pr. elev i skolen skal være lik for hele Sør-Aurdal. Det må gjøres tiltak for å tilpasse seg de ressursene hver enhet blir tildelt. Ressursbruken må komme som egen sak før sommerferien.

Marit Juven er fylkesleder i Utdanningsforbudet i Oppland. Vi har spurt henne om hva Utdanningsforbundet mener om stykkprisfinansiering i grunnskolen.

Utdanningsforbundet Oppland vil ikke tilrå stykkpris som finansieringsmodell. Dette fordi forbundet frykter at med stykkpris blir det økonomien som styrer innholdet i skolen. I Norge er det 9 fylkeskommuner som har stykkprisfinansiering av videregående opplæring. Oppland er et av fylkene der modellen ble innført i 2005. I tillegg bevilges skjønnsmidler til små skoler med liten elevtilgang i dette fylket.

Når det gjelder regler for klassedeling forteller Juven at alle bestemmelser om dette i opplæringsloven (§§ 8-3 og 8-4) ble opphevet pr. 01.08.2003. Nå heter det bare at klassetallet skal være pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.