Sist oppdatert: 26.01.2010 06:47

En trussel mot lokaldemokratiet

ARNE HEIMESTØL
 

Skolesaken i Sør-Aurdal har utløst debatt. De fleste ytringene har vært akseptable, men noen av dem som har vært rettet mot ordfører Kåre Helland, må kunne sies å ha preg av trusler, sjikane og trakassering, sier lokallagsleder Ole Bjarne Strømmen (Sp) til Hedalen.no.

Kjøret mot ordføreren var særlig ille de ti første ukene etter skolevedtaket 24. september 2009. Da Strømmen ble valgt til lokallagsleder, tok han straks tak i saken og bad om å få tilsendt eksempler på uakseptable henvendelser, både brev, sms, e-post og telefoner. Flere har også tatt direkte kontakt med ordføreren.

Dokumentasjonen som finnes, er samlet i en egen perm, og lensmannen i Sør-Aurdal, Asbjørn Moe, har fått materialet til gjennomsyn. Saken er ikke anmeldt. Det har ikke Sp til nå ikke ønsket å gjøre.
 

Lensmannen reagerer på trusler og sjikane

Lensmann Asbjørn Moe i Sør-Aurdal reagerer sterkt på trusler og sjikane som er framsatt mot ordfører Kåre Helland i forbindelse med skolestriden i kommunen.

– En del av de truslene og sjikanene som ordføreren er blitt utsatt for, er klart over grensen for det som staffelova tillater. Dette er ikke demokratiet verdig, uttaler Moe til avisa Valdres. Med tillatelse fra avisa gjengir vi hele intervjuet.

- Hovedsakelig står folk åpent fram, men delvis så dreier det seg også om anonyme meldinger.

Lensmannen vil ikke gå i detaljer på hva som er sagt og skrevet, men det dreier seg om truende kommentarer og bruk av stygge ord. Etter å ha gått igjennom materialet, slår han fast at en del av uttalelsene rammes av straffelovens paragraf 390 A om at den som med skremsler eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs kverulerende atferd krenker en annens persons fred, kan risikere bøter eller fengselsstraff.

– Men det er vel tillatt å drive pågående lobbyisme for sitt syn?

– Forskjellen er at lobbyisme foregår gjennom dialog. Vi er på ville veger når noen prøver å få igjennom sitt syn eller true folk ut av valgte organer ved hjelp av trusler, sier Moe.

I denne sammenhengen dreier det seg heller ikke om umoden, ungdommelig oppførsel. Det er voksne folk som står bak truslene.

Moe viser til at moderne medier som SMS og Internett gjør det lett for folk å gå ut med sjikane.

– Mitt råd til folk er at de tenker seg om en dag eller to før de trykker på send-knappen, sier Moe.

Han opplyser at forholdene ikke er anmeldt, han vil i stedet gå ut med en advarsel.

– Jeg håper at det vil roe seg ned og at den demokratiske prosessen skal få lov til å jobbe, sier Moe, som understreker at han i denne saken ikke tar noe standpunkt i den pågående skolestriden.  


Tar til orde for bedre debattklima

Strømmen mener slike ytringer kan være en trussel mot lokaldemokratiet. Politikere har ikke samme vern som arbeidstakere mot uakseptabel oppførsel. – Styret i Senterpartiet har med bakgrunn i det som har skjedd, vedtatt nye regler. Hvis noen av de folkevalgte blir utsatt for uønsket atferd når de utøver sine verv, skal det meldes til styret i lokallaget. Det betyr at vi i framtiden vil politianmelde det vi vurderer som lovstridige ytringer.

– Hvor kommer disse henvendelsene fra?
– Flere av dem kommer fra Hedalen, men også fra andre deler av kommunen.

Strømmen er klar over at dette kan bli oppfattet som å legge lokk på en god og tøff offentlig debatt i skolesaken. – Dette er ikke hensikten med mitt utspill. Jeg er opptatt av å få til et debattklima som blant annet gjør det mulig å få folk til å stille til valg.

Lokallagslederen viser også til bygdestriden som kom i kjølvannet av skolesaken. – Samarbeid er bedre enn strid. Vi må innse at vi er én kommune og at vi alle er avhengige av den.

Strømmen viser til at politikere og administrasjon er i ferd med å få kontroll på økonomien, men rammene er trange, det må sikkert fortsatt spares, og en må se på muligheten for å øke kommunens inntekter. – Oppvekst og eldreomsorg er de sakene jeg prioriterer høyest.

 

Nedlegging av ungdomsskolen?
– Hva tenker du om forslaget om å legge ned ungdomsskolen i Hedalen?

– Hedølene har et godt argument når de viser til reiseavstanden til Bagn, og jeg har full respekt for at bygda setter skole høyt og jobber for å få på plass en friskole. Vi skal også være klar over at en slik slik skole trolig vil bli en ekstra kostnad for kommunen. Personlig har jeg størst sans et offentlig skoletilbud i hele kommunen.